Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem.


wkrótce-będziemy-ą-starych-pomarszczonych-stworzeń-nie-szkodzi-im-brzydsi-będziemy-w-oczach-innych-tym-piękniejsi-będziemy-dla-siebie
george eliotwkrótcebędziemyparąstarychpomarszczonychstworzeńnieszkodziimbrzydsioczachinnychtympiękniejsidlasiebienawzajemwkrótce będziemybędziemy parąparą starychpomarszczonych stworzeńnie szkodziszkodziimim brzydsibrzydsi będziemybędziemy ww oczachoczach innychtym piękniejsipiękniejsi będziemybędziemy dladla siebiesiebie nawzajemwkrótce będziemy parąbędziemy parą starychnie szkodziim brzydsiim brzydsi będziemybrzydsi będziemy wbędziemy w oczachw oczach innychtym piękniejsi będziemypiękniejsi będziemy dlabędziemy dla siebiedla siebie nawzajem

Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami.Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.Nie będziemy dobrzy, jeżeli nie będziemy się starali być jeszcze lepszymi.Kiedy odej­dziemy Będziemy pa­miętać Czas spędzo­ny ze sobą I cho­ciaż nasze życie się zmieni, Nieważne... Ciągle będziemy przy­jaciółmi na zawsze...Nie będziemy mieli, jak nie będziemy chcieli.