Wni­kasz przenikasz dud­nisz we mnie drżę z rozkoszy ciało me jak gąbka wsiąka Cię roz­le­wasz się upi­jam się cała w skow­ronkach ... 01.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę !  


wni­kasz-przenikasz-dud­nisz-we mnie-drżę-z rozkoszy-ciało-me jak gąbka-wsiąka-cię-roz­­wasz-ę-upi­jam-ę-cała-w skow­ronkach
malusia_035wni­kaszprzenikaszdud­niszwe mniedrżęz rozkoszyciałome jak gąbkawsiąkacięroz­le­waszsięupi­jamcaław skow­ronkach01062015malusia035jeżelijużużywaszmo­jegowier­szapo­dajauto­radzięku­jeza uwagę wni­kasz przenikaszprzenikasz dud­niszdud­nisz we mniewe mnie drżędrżę z rozkoszyz rozkoszy ciałociało me jak gąbkame jak gąbka wsiąkawsiąka cięcię roz­le­waszroz­le­wasz sięsię upi­jamupi­jam sięsię całacała w skow­ronkachw skow­ronkachmalusia_035 jeżelijeżeli jużjuż używaszużywasz mo­jegomo­jego wier­szawier­sza po­dajpo­daj auto­raauto­ra dzięku­jedzięku­je za uwagęza uwagęwni­kasz przenikasz dud­niszprzenikasz dud­nisz we mniedud­nisz we mnie drżęwe mnie drżę z rozkoszydrżę z rozkoszy ciałoz rozkoszy ciało me jak gąbkaciało me jak gąbka wsiąkame jak gąbka wsiąka cięwsiąka cię roz­le­waszcię roz­le­wasz sięroz­le­wasz się upi­jamsię upi­jam sięupi­jam się całasię cała w skow­ronkachcała w skow­ronkachmalusia_035 jeżeli jużjeżeli już używaszjuż używasz mo­jegoużywasz mo­jego wier­szamo­jego wier­sza po­dajwier­sza po­daj auto­rapo­daj auto­ra dzięku­jeauto­ra dzięku­je za uwagędzięku­je za uwagę

Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Na zielo­nej tra­wie wi­sien­ka­mi się bawię choć skosztuj mej słodyczy a ra­zem będziem krzyczeć w tej dziczy ...;DDD 14.03.2015 Malusia_035 Two­je us­ta de­li­kat­nie zak­reślają kontury mo­je­go ciała za­nurzo­na w otchłani gorącej namiętności do­cieram do bram rozkoszy wodzisz języ­kiem po  za­ka­mar­kach mo­je­go ciała oczy zas­tygłe mienią się pożądaniem złącze­ni w tańcu Miłości sączy­my chwi­le rozkoszy Ukołysa­ni spełnieni zakochani...ღ 12.06.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Będę Two­ja kotką będę Ci mru­tać słodko nie skończy się pieszczota gdy Noc jeszcze złota Oczy me namiętne ciało Twe ponętne Fu­ter­ko nas­troszo­ne od­dechy przyspieszone Widzę jak mnie pragniesz po szyi wędru­jesz ziemia zadrżała w sza­le ciał dwóch uniesienie poczuć chce jak otu­lasz mną swe ciało i pragnę by nigdy nam te­go nie brakowało... Malusia_035 Na­gość naszych ciał pod­sy­ca zmysły ocierająca się skóra o skórę pod­nieca coraz bardziej wib­racje naszych ciał pożądanie od­dechy łapczywe us­ta żądne pocałunków sple­cione uda fa­lujące biodra dreszcz uniesienia po­rywa nas ciało w ciele jedność ukołysa­ni w sobie za­sypiam spełniona ... ღ 10.05.2015 Malusia_035 Jeżeli już używasz mo­jego wier­sza po­daj auto­ra dzięku­je za uwagę ! Jak Tornado wtar­gnął w Mój świat pioru­nami po­raził ciało me elek­tro­dy wibrują falą tsu­nami ob­lał mnie por­wał pod­muchem Ty­siąca Serc Ziemia dud­ni pod stopami po­wiet­rze mie­sza się kolorami Cało do Ciała lgnie Ta Noc jak wichu­ra por­wie mnie ... 20.06.2015 Malusia_035 Up­rzej­mie Proszę dro­gich NKo­wiczów jak już ko­piuje­cie mo­je wier­sze to po­dawaj­cie pod nim auto­ra .Dziękuję za uwagę I poz­dra­wiam Ciep­lutko :) Do­tykiem sprawiasz że cała drżę spoj­rze­niem roz­pa­lasz mnie błądź pal­ca­mi po mym ciele zwie­dzaj odkrywaj smakuj us­ta­mi gładź jed­wabne ramiona płyńmy na fa­li rozkoszy niech wiatr nam zaz­drości niech od­dech zapiera od­dajmy się sobie w sza­leństwie chwili dwie dusze splecione sobą wy­pełnione ... 20.06.2015 Malusia_035