wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może 


wo­-mieć-nic-od czegoś-­kie-nic-nie wrzu­ca-w ogień-nie-­kwiera-gdy-mroźno-na dworze-­kie-nic-nie tęskni-ani-nie wzdycha-nic-to nic
sunriseswo­lemiećnicod czegośta­kienicnie wrzu­caw ogieńniedos­kwieragdymroźnona dworzenie tęsknianinie wzdychato nictonie fizykanie chemiasplotjęzykówzwodzeńen­dorfi­nyw mózguto nicbezwiększe­goroz­rachun­kunie krzyczynie chodzidziśwkurwioneto dob­rastro­nabaśniniczymci nie pomożez niczymnie może wo­le miećmieć nicnic od czegośod czegoś ta­kieta­kie nicnie wrzu­ca w ogieńw ogień nienie dos­kwierados­kwiera gdygdy mroźnomroźno na dworzena dworze ta­kieta­kie nicnic nie tęskninie tęskni aniani nie wzdychanie wzdycha nicnic to nicnie fizyka aniani nie chemianie chemia nienie splotsplot językówjęzyków zwodzeńzwodzeń nienie en­dorfi­nyen­dorfi­ny w mózguw mózgu nicnic to nicbez większe­gowiększe­go roz­rachun­kuroz­rachun­ku nicnic nie krzyczynie krzyczy nicnic nie chodzinie chodzi dziśdziś wkurwionewkurwione nicnic to dob­rato dob­ra stro­nastro­na baśnibaśni ww niczymniczym nicnic ci nie pomożeci nie pomoże ii nicnic z niczymz niczym nicnic nie może wo­le mieć nicmieć nic od czegośnic od czegoś ta­kieod czegoś ta­kie nicnie wrzu­ca w ogień niew ogień nie dos­kwieranie dos­kwiera gdydos­kwiera gdy mroźnogdy mroźno na dworzemroźno na dworze ta­kiena dworze ta­kie nicta­kie nic nie tęskninic nie tęskni aninie tęskni ani nie wzdychaani nie wzdycha nicnie wzdycha nic to nicto nic to nie fizykanie fizyka ani nie chemiaani nie chemia nienie chemia nie splotnie splot językówsplot języków zwodzeńjęzyków zwodzeń niezwodzeń nie en­dorfi­nynie en­dorfi­ny w mózguen­dorfi­ny w mózgu nicw mózgu nic to nicbez większe­go roz­rachun­kuwiększe­go roz­rachun­ku nicroz­rachun­ku nic nie krzyczynic nie krzyczy nicnie krzyczy nic nie chodzinic nie chodzi dziśnie chodzi dziś wkurwionedziś wkurwione nicwkurwione nic to dob­ranic to dob­ra stro­nato dob­ra stro­na baśnistro­na baśni wbaśni w niczymw niczym nicniczym nic ci nie pomożenic ci nie pomoże ici nie pomoże i nici nic z niczymnic z niczym nicz niczym nic nie może 

Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego Ani różnice poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic. Oprócz jej braku.Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.– Tak, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic – zaśmiał się głośno. – To razem właśnie mamy tyle, w sam raz tyle, żeby założyć wielką fabrykę...Co można zaofe­rować ko­muś, kto nic nie chce brać? Od­po­wiedź nie jest na dziś, nie na jut­ro, może na kiedyś. Sa­mot­ność w sieci - rzeczy­wis­tość i tak dużo słab­sza od książki. Dwa la­ta ciszy, tak wiele, a tak mało. Niewie­dza, tak bo­li, tak mało znaczy. Dwa la­ta i na­dal nic nie chcę. Jeszcze nie te­raz. To nic, że kiedyś będzie za późno. Nie chcę. Nic.Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia.