Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza.


wo­da-w naczy­niu-lś-wo­da-w morzu-jest ciem­na-małe praw­dy-wy­rażają ę-jas­ny­mi-słowy-wiel­kim praw­dom-to­warzyszy
rabindranath tagorewo­daw naczy­niulśniwo­daw morzujest ciem­namałe praw­dywy­rażają sięjas­ny­misłowywiel­kim praw­domto­warzyszywiel­kaciszawo­da w naczy­niuw naczy­niu lśniwo­da w morzuw morzu jest ciem­namałe praw­dy wy­rażają sięwy­rażają się jas­ny­mijas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszyto­warzyszy wiel­kawiel­ka ciszawo­da w naczy­niu lśniwo­da w morzu jest ciem­namałe praw­dy wy­rażają się jas­ny­miwy­rażają się jas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­kato­warzyszy wiel­ka ciszamałe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza

Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem.Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze.Długo­let­nie błądze­nie w ciem­nościach w poszu­kiwa­niu praw­dy od­czu­wanej, lecz nieu­chwyt­nej, głębo­kie prag­nienie oraz przep­la­tające się ze sobą ok­re­sy wiary i zwątpienia, które pop­rzedzają jas­ne i pełne zro­zumienie, zna­ne są wyłącznie tym, którzy sa­mi ich doświadczyli.Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem.Cień. Twój każdy ruch naśladuje, w świet­le praw­dy prześladuje. W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co? Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą.Naj­praw­dziw­szą wiel­kości oz­naką jest nienasycenie.