Wo­da w naczy­niu lśni, wo­da w morzu jest ciem­na. Małe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowy. Wiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza.


wo­da-w naczy­niu-lś-wo­da-w morzu-jest ciem­na-małe praw­dy-wy­rażają ę-jas­ny­mi-słowy-wiel­kim praw­dom-to­warzyszy
rabindranath tagorewo­daw naczy­niulśniwo­daw morzujest ciem­namałe praw­dywy­rażają sięjas­ny­misłowywiel­kim praw­domto­warzyszywiel­kaciszawo­da w naczy­niuw naczy­niu lśniwo­da w morzuw morzu jest ciem­namałe praw­dy wy­rażają sięwy­rażają się jas­ny­mijas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszyto­warzyszy wiel­kawiel­ka ciszawo­da w naczy­niu lśniwo­da w morzu jest ciem­namałe praw­dy wy­rażają się jas­ny­miwy­rażają się jas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­kato­warzyszy wiel­ka ciszamałe praw­dy wy­rażają się jas­ny­mi słowywiel­kim praw­dom to­warzyszy wiel­ka cisza

Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Wiel­kim jest błędem za­nied­by­wać to, co dzieje się te­raz, w tym naszym życiu i ro­bić wiel­kie pla­ny licząc na to, że po­zos­ta­niemy tu zawsze. -Gampopa
wiel­kim-jest błędem-za­nied­by­wać-to-co dzieje ę-te­raz-w tym-naszym-życiu-i ro­bić-wiel­kie-pla­ny-licząc-na to
Cień. Twój każdy ruch naśladuje, w świet­le praw­dy prześladuje. W ciem­ności zni­ka, bo tu­taj on po co? Sko­ro i tak ok­ryła Cię praw­da ciem­ności nocą. -ShantiLady
cień-twój-każdy-ruch-naśladuje-w-świet­-praw­dy-prześladuje-w-ciem­noś-zni­ka-bo ­taj-on po co-sko­ro-i tak-ok­ryła-cię-praw­da
Naj­praw­dziw­szą wiel­kości oz­naką jest nienasycenie. -Henry Fielding
naj­praw­dziw­szą-wiel­koś-oz­naką-jest nienasycenie