Wo­lisz wie­rzyć w kryształowe niebo, niż miłość. Prędzej odet­niesz so­bie rękę, niż nau­czysz się kochać.


wo­lisz-wie­rzyć-w kryształowe-niebo-ż-miłość-prędzej-odet­niesz-so­bie-rękę-ż-nau­czysz ę-kochać
zielarka1wo­liszwie­rzyćw kryształowenieboniżmiłośćprędzejodet­nieszso­bierękęnau­czysz siękochaćwo­lisz wie­rzyćwie­rzyć w kryształowew kryształowe nieboniż miłośćprędzej odet­nieszodet­niesz so­bieso­bie rękęniż nau­czysz sięnau­czysz się kochaćwo­lisz wie­rzyć w kryształowewie­rzyć w kryształowe nieboprędzej odet­niesz so­bieodet­niesz so­bie rękęniż nau­czysz się kochaćwo­lisz wie­rzyć w kryształowe nieboprędzej odet­niesz so­bie rękę

Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeżeli-już- ę-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie. -Karl Kraus
jeśli-już-mam-wie­rzyć-w coś-cze­go-nie wi­dać-to wo­łbym-wie­rzyć-w cu­da-ż-w bakterie
Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!')  -thrillofit
wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga. -Mateusz Piecki Schizoidalny
Łat­wiej-jest wie­rzyć-w życie-wie­czne-ż-nie wie­rzyć-tak ­mo-jest z wiarą-w boga
Jeśli wie­rzyć bib­lii, że ciała Je­zusa i Ma­ryji zos­tały w niebo wzięte, oz­naczałoby to, że ciało jest czymś lep­szym niż dusza. -Mateusz Piecki Schizoidalny
jeśli-wie­rzyć-bib­lii-że ciała-je­zusa-i ma­ryji-zos­ły-w niebo-wzięte-oz­naczałoby-to-że ciało-jest czymś-lep­szym-ż-dusza
Miłość poz­na­je się po tym, że czy­jegoś głosu prag­niesz bar­dziej, niż ciszy; kochać to zgod­nie przer­wać roz­mowę, żeby posłuchać deszczu... -Wojciech Kuczok
miłość-poz­na­ ę-po tym-że czy­jegoś-głosu-prag­niesz-bar­dziej-ż-ciszy-kochać-to zgod­nie-przer­wać-roz­mowę-żeby-posłuchać