Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.


woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi
nighthuntresswoj­nanaj­bar­dziejod­da­lai naj­bar­dziejzbliżado siebieludziwoj­na naj­bar­dziejnaj­bar­dziej od­da­lai naj­bar­dziej zbliżazbliża do siebiedo siebie ludziwoj­na naj­bar­dziej od­da­lai naj­bar­dziej zbliża do siebiezbliża do siebie ludzii naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni. -René Descartes (Kartezjusz)
często-uważałem-że ludzie-łoduszni-są naj­bar­dziej-aro­gan­ccy-i pyszni-po­dob­nie-jak wiel­ko­duszni-są naj­bar­dziej-skrom­
Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją!  -Niusza
is­tnieją-na tym-świecie-pa­sożyty-i co mnie-naj­bar­dziej-prze­raża- na­wet-w ra­zie-woj­ny-nuk­lear­nej- one-przeżyją