Woj­na naj­bar­dziej od­da­la, i naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi.


woj­na-naj­bar­dziej-od­da­-i naj­bar­dziej-zbliża-do siebie-ludzi
nighthuntresswoj­nanaj­bar­dziejod­da­lai naj­bar­dziejzbliżado siebieludziwoj­na naj­bar­dziejnaj­bar­dziej od­da­lai naj­bar­dziej zbliżazbliża do siebiedo siebie ludziwoj­na naj­bar­dziej od­da­lai naj­bar­dziej zbliża do siebiezbliża do siebie ludzii naj­bar­dziej zbliża do siebie ludzi

Często uważałem, że ludzie małoduszni są naj­bar­dziej aro­gan­ccy i pyszni, po­dob­nie jak wiel­ko­duszni są naj­bar­dziej skrom­ni i pokorni.Naj­bar­dziej chcę się łudzić. Uda­wać, że to ma sens. Zasnąć i obudzić się obok niego. Nie myśleć o ni­kim po­za na­mi. Marzyć, że tak jest. Naj­bar­dziej chcę się łudzić...Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam...Is­tnieją na tym świecie pa­sożyty i co mnie naj­bar­dziej prze­raża - na­wet w ra­zie woj­ny nuk­lear­nej : one przeżyją! A naj­bar­dziej boję się sa­mej siebie.Tak nag­le się poz­na­li. Tak przy­pad­ko­wo. Przez przy­padek poz­na­wali się co­raz bar­dziej i bar­dziej. Tak sta­li się dla siebie naj­ważniej­szy­mi ludźmi na świecie. Zu­pełnie przez przypadek.