Woj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­czna, bo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego.


woj­na-z ko­bieta­mi-jest dla-mężczyz­ny-zaw­sze-niebez­pie­czna-bo może-on w niej-po­nieść-po­rażkę-ule­gając-al­bo-klęskę
aforystokratawoj­naz ko­bieta­mijest dlamężczyz­nyzaw­szeniebez­pie­cznabo możeon w niejpo­nieśćpo­rażkęule­gającal­boklęskęnie ro­biąctegowoj­na z ko­bieta­miz ko­bieta­mi jest dlajest dla mężczyz­nymężczyz­ny zaw­szezaw­sze niebez­pie­cznabo może on w niejon w niej po­nieśćpo­nieść po­rażkępo­rażkę ule­gającule­gając al­boal­bo klęskęklęskę nie ro­biącnie ro­biąc tegowoj­na z ko­bieta­mi jest dlaz ko­bieta­mi jest dla mężczyz­nyjest dla mężczyz­ny zaw­szemężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­cznabo może on w niej po­nieśćon w niej po­nieść po­rażkępo­nieść po­rażkę ule­gającpo­rażkę ule­gając al­boule­gając al­bo klęskęal­bo klęskę nie ro­biącklęskę nie ro­biąc tegowoj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­nyz ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­szejest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­cznabo może on w niej po­nieść po­rażkęon w niej po­nieść po­rażkę ule­gającpo­nieść po­rażkę ule­gając al­bopo­rażkę ule­gając al­bo klęskęule­gając al­bo klęskę nie ro­biącal­bo klęskę nie ro­biąc tegowoj­na z ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­szez ko­bieta­mi jest dla mężczyz­ny zaw­sze niebez­pie­cznabo może on w niej po­nieść po­rażkę ule­gającon w niej po­nieść po­rażkę ule­gając al­bopo­nieść po­rażkę ule­gając al­bo klęskępo­rażkę ule­gając al­bo klęskę nie ro­biącule­gając al­bo klęskę nie ro­biąc tego

Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym. -Brigitte Bardot
ko­bieta-po­win­na-zaw­sze-po­zos­ć-ko­bietąale-nie mu­a-mężczyz­na-który-nie jest mężczyznąjest-już-niczym
Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju. -Paul Claudel
ko­bieta-sta­nowi-niebez­pie­czeństwo-dla-każde­go-raju