Woj­ny przychodzą i od­chodzą, a moi żołnie­rze są wieczni.


woj­ny-przychodzą-i od­chodzą-a moi-żołnie­rze-są wieczni
tupac amaru shakurwoj­nyprzychodząi od­chodząa moiżołnie­rzesą wieczniwoj­ny przychodząprzychodzą i od­chodząa moi żołnie­rzeżołnie­rze są wieczniwoj­ny przychodzą i od­chodząa moi żołnie­rze są wieczni

Hit­lerzy przychodzą i od­chodzą, a naród niemiec­ki i państwo niemiec­kie pozostają.Dzieci to naj­lepsi żołnie­rze, bo jeszcze wierzą we własną nieśmiertelność.świat zaw­sze ot­wierał prze­de mną drzwi i zat­rzas­ki­wał gdy byłam w środku chodźmy na dachu jest szy­ba z wiatru tam można nau­czyć się władać szkłem dep­tać mro­wis­ka opowiadać że ko­ty i tak były ślepe że woj­ny nie było a tylko żołnie­rze z plas­ti­ku gu­mową pałką że nie boli pro­ces za­marza­nia trwa na ty­le długo że gdy się to­pisz efekt ciep­larniany to pikuś odejdź bo kiedy tonę brzytwą chwy­tam się fal Żeby wyg­rać bitwę pot­rze­ba se­tek ty­sięcy żołnie­rzy, ale żeby zwy­cięstwo poszło na mar­ne wys­tar­czy kil­ku szpiegów.W siłach zbroj­nych każdy, od ge­nerała po pros­te­go żołnie­rza, jest przy­goto­wany do ob­ro­ny su­weren­ności na­rodo­wej i przes­trze­gania porządku kon­sty­tucyj­ne­go. Prędzej czy później woj­sko dołączy do na­rodu, który ocze­kuje z ot­warty­mi ra­miona­mi, tak jak ocze­kuje się bra­ta pow­ra­cające­go do zjed­noczo­nego do­mu wszys­tkich Argentyńczyków.kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło