wol­na-wo­-to czy­nienie-cze­goś-wol­nym-~pa­weł-rychlica 
rychcikwol­nawo­lato czy­nieniecze­gośwol­nym~pa­wełrychlica wol­na wo­lawo­la to czy­nienieto czy­nienie cze­goś~pa­weł rychlica wol­na wo­la to czy­nieniewo­la to czy­nienie cze­gośwol­na wo­la to czy­nienie cze­goś

Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane Jak w ogóle opi­sać miłość, w której nic się nie dzieje i dziać nie może, miłość której ujaw­nić nie wol­no ani jed­nym słowem, ani jed­nym drgnięciem twarzy, ani jed­nym spoj­rze­niem? Miłość zaw­sze do cze­goś dąży, na coś cze­ka, a na cóż mogłem cze­kać ja, cze­go się spodziewać?