Wol­ność jest to pra­wo ro­bienia te­go, co się chce, i przeszkadza­nia in­nym w ro­bieniu te­go, cze­go chcą.


wol­ność-jest to pra­wo-ro­bienia-te­go-co ę-chce-i przeszkadza­nia-in­nym-w ro­bieniu-te­go-cze­go-chcą
henryk sienkiewiczwol­nośćjest to pra­woro­bieniate­goco sięchcei przeszkadza­niain­nymw ro­bieniucze­gochcąwol­ność jest to pra­wojest to pra­wo ro­bieniaro­bienia te­goco się chcei przeszkadza­nia in­nymin­nym w ro­bieniuw ro­bieniu te­gocze­go chcąwol­ność jest to pra­wo ro­bieniajest to pra­wo ro­bienia te­goi przeszkadza­nia in­nym w ro­bieniuin­nym w ro­bieniu te­gowol­ność jest to pra­wo ro­bienia te­goi przeszkadza­nia in­nym w ro­bieniu te­go

Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.Niewol­nic­two to by­cie zmuszo­nym do cze­goś. Brak pra­wa do wy­kona­nia włas­nej wo­li, ubezwłas­no­wol­nienie. Po­tocznie ro­zumiane Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia.Uwa­ga na jed­nym z por­ta­li społecznościowych będę opo­wiadała w cza­sie zap­rzeszłym o godzi­nie wiado­mej jak to ma­gis­ter od bez­pie­czeństwa pra­cy roz­bierał się do na­ga zaw­sze wte­dy kiedy go ziaren­ka pias­ku uwierały .Obec­ność do­wol­nie obo­wiązko­wa . pod­pi­sano Ma­nia Prześladowcza Każdy z nas jest wol­nym człowiekiem, dlacze­go, do cho­lery, pra­wie nikt z tej WOL­NOŚCI nie korzysta?!