Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.


wol­ność-nie włazi-w człowieka-po przeczy­taniu-książek-wol­ność przychodzi-po spot­ka­niu-dru­giego-wol­ne­go-człowieka
józef stanisław tischnerwol­nośćnie właziw człowiekapo przeczy­taniuksiążekwol­ność przychodzipo spot­ka­niudru­giegowol­ne­goczłowiekakiedy niewol­nikspot­kaczłowiekaal­bogo za tę je­gowol­nośćzniena­widzisamsta­je sięwolnywol­ność nie włazinie włazi w człowiekaw człowieka po przeczy­taniupo przeczy­taniu książekwol­ność przychodzi po spot­ka­niupo spot­ka­niu dru­giegodru­giego wol­ne­gowol­ne­go człowiekakiedy niewol­nik spot­kaspot­ka człowiekaczłowieka wol­ne­gowol­ne­go al­boal­bo go za tę je­gogo za tę je­go wol­nośćwol­ność zniena­widzial­bo samsam sta­je sięsta­je się wolnywol­ność nie włazi w człowiekanie włazi w człowieka po przeczy­taniuw człowieka po przeczy­taniu książekwol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giegopo spot­ka­niu dru­giego wol­ne­godru­giego wol­ne­go człowiekakiedy niewol­nik spot­ka człowiekaspot­ka człowieka wol­ne­goczłowieka wol­ne­go al­bowol­ne­go al­bo go za tę je­goal­bo go za tę je­go wol­nośćgo za tę je­go wol­ność zniena­widzial­bo sam sta­je sięsam sta­je się wolny

Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin
wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?  -Johnathan
za­pytaj-ko­gokol­wiek-na­tychmiast- powie-jest-wol­ność-słowa-a wol­ność-po słowie 
Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji. -Marian Keyes
wol­ność-jest wte­dy-gdy-nie  nic-do stra­cenia-za­nim to usłyszałam-sądziłam-że wol­ność-to możli­wość-pójścia
W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?  -Józef Stanisław Tischner
w dzi­siej­szym-świecie-nie wol­ność-jest prob­­mem-wol­ność już-jest-po­zos­ło py­tanie-co zro­bić-z wolnośą