Wol­ność, to świado­mość umysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­ności za swe czy­ny, którym poświęcasz wszystko. By­cie w związku, to świado­me by­cie wol­nym sobą wraz z ukocha­na osobą u swe­go bo­ku, dla której jes­teśmy w sta­nie poświęcić wszys­tko. Co wybierzesz? Na­ciąganą wol­ność by być szczęśli­wym przez kil­ka chwil czy wol­ność w związku z ukochaną osobą, przy której szczęśli­wy jes­teś przez całe życie..


wol­ność-to świado­mość-umysłu-i bra­nie-od­po­wie­dzial­noś-za swe-czy­ny-którym poświęcasz-wszystko-by­cie-w związku
szajbusswol­nośćto świado­mośćumysłui bra­nieod­po­wie­dzial­nościza sweczy­nyktórym poświęcaszwszystkoby­ciew związkuto świado­meby­ciewol­nymsobąwrazz ukocha­naosobąu swe­gobo­kudlaktórej jes­teśmyw sta­niepoświęcićwszys­tkoco wybierzeszna­ciąganąwol­nośćby byćszczęśli­wymprzezkil­kachwilczyw związkuz ukochanąosobąprzyktórej szczęśli­wyjes­teścałeżycieto świado­mość umysłuumysłu i bra­niei bra­nie od­po­wie­dzial­nościod­po­wie­dzial­ności za sweza swe czy­nyktórym poświęcasz wszystkoby­cie w związkuto świado­me by­cieby­cie wol­nymwol­nym sobąsobą wrazwraz z ukocha­naz ukocha­na osobąosobą u swe­gou swe­go bo­kudla której jes­teśmyktórej jes­teśmy w sta­niew sta­nie poświęcićpoświęcić wszys­tkona­ciąganą wol­nośćwol­ność by byćby być szczęśli­wymszczęśli­wym przezprzez kil­kakil­ka chwilchwil czyczy wol­nośćwol­ność w związkuw związku z ukochanąz ukochaną osobąprzy której szczęśli­wyktórej szczęśli­wy jes­teśjes­teś przezprzez całecałe życieto świado­mość umysłu i bra­nieumysłu i bra­nie od­po­wie­dzial­nościi bra­nie od­po­wie­dzial­ności za sweod­po­wie­dzial­ności za swe czy­nyto świado­me by­cie wol­nymby­cie wol­nym sobąwol­nym sobą wrazsobą wraz z ukocha­nawraz z ukocha­na osobąz ukocha­na osobą u swe­goosobą u swe­go bo­kudla której jes­teśmy w sta­niektórej jes­teśmy w sta­nie poświęcićw sta­nie poświęcić wszys­tkona­ciąganą wol­ność by byćwol­ność by być szczęśli­wymby być szczęśli­wym przezszczęśli­wym przez kil­kaprzez kil­ka chwilkil­ka chwil czychwil czy wol­nośćczy wol­ność w związkuwol­ność w związku z ukochanąw związku z ukochaną osobąprzy której szczęśli­wy jes­teśktórej szczęśli­wy jes­teś przezjes­teś przez całeprzez całe życie

Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin
wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Być wol­nym... to nic, ale odzys­kać wol­ność - to niebo. -Johann Gottlieb Fichte
być-wol­nym-to nic-ale-odzys­kać-wol­ność- to niebo
Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie?  -Johnathan
za­pytaj-ko­gokol­wiek-na­tychmiast- powie-jest-wol­ność-słowa-a wol­ność-po słowie 
Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia. -George Bernard Shaw
wol­ność-oz­nacza-od­po­wie­dzial­ność-a to jest właśnie-to-cze­go ę-większość-ludzi-obawia