wol­ność-to możli­wość-wy­boru-każde og­ra­nicza­nie-możli­woś-te­go-wy­boru-to działania-prze­ciw­ko-wol­noś-~pa­weł
rychcikwol­nośćto możli­wośćwy­borukażde og­ra­nicza­niemożli­wościte­gowy­boruto działaniaprze­ciw­kowol­ności~pa­wełrychlica wol­ność to możli­wośćto możli­wość wy­borukażde og­ra­nicza­nie możli­wościmożli­wości te­gote­go wy­boruwy­boru to działaniato działania prze­ciw­ko~pa­weł rychlica wol­ność to możli­wość wy­borukażde og­ra­nicza­nie możli­wości te­gomożli­wości te­go wy­borute­go wy­boru to działaniawy­boru to działania prze­ciw­kokażde og­ra­nicza­nie możli­wości te­go wy­borumożli­wości te­go wy­boru to działaniate­go wy­boru to działania prze­ciw­kokażde og­ra­nicza­nie możli­wości te­go wy­boru to działaniamożli­wości te­go wy­boru to działania prze­ciw­ko

jes­teśmy-niczym-łow­ca-i ofiara-w jed­nym-sa­mi de­cydu­jemy-o naszym-lo­sie-możli­wość-wy­boru- to naj­większa-wol­ność
sa­mi-od­da­jemy-mocpo­mysłów-możli­woś-wol­noś-i wiary- ~pa­weł-rychlica 
Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji. -Marian Keyes
wol­ność-jest wte­dy-gdy-nie  nic-do stra­cenia-za­nim to usłyszałam-sądziłam-że wol­ność-to możli­wość-pójścia
Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Życie rzad­ko da­je nam możli­wość wy­boru między prawdą a fałszem, bez wszys­tkich od­cieni sza­rości między nimi. -Nora Roberts
Życie-rzad­ko-da­-nam-możli­wość-wy­boru-między-prawdą-a fałszem-bez-wszys­tkich-od­cieni-sza­roś-między-nimi
Każdy mu­si być zły i cieles­ny z po­wodu Ada­ma, który poz­ba­wił nas wol­ności wy­boru nie grzeszenia. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
każdy-mu­-być-zły-i cieles­ny-z po­wodu-ada­-który-poz­ba­wił-nas-wol­noś-wy­boru-nie grzeszenia