Wol­ność uzys­ka­na bez krop­li krwi nie jest żadną wolnością.


wol­ność-uzys­ka­na-bez-krop­li-krwi-nie jest żadną-wolnośą
zbigniew herbertwol­nośćuzys­ka­nabezkrop­likrwinie jest żadnąwolnościąwol­ność uzys­ka­nauzys­ka­na bezbez krop­likrop­li krwikrwi nie jest żadnąnie jest żadną wolnościąwol­ność uzys­ka­na bezuzys­ka­na bez krop­libez krop­li krwikrop­li krwi nie jest żadnąkrwi nie jest żadną wolnościąwol­ność uzys­ka­na bez krop­liuzys­ka­na bez krop­li krwibez krop­li krwi nie jest żadnąkrop­li krwi nie jest żadną wolnościąwol­ność uzys­ka­na bez krop­li krwiuzys­ka­na bez krop­li krwi nie jest żadnąbez krop­li krwi nie jest żadną wolnością

W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością? Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole.Wol­ność nie włazi w człowieka po przeczy­taniu książek. Wol­ność przychodzi po spot­ka­niu dru­giego wol­ne­go człowieka. Kiedy niewol­nik spot­ka człowieka wol­ne­go al­bo go za tę je­go wol­ność zniena­widzi, al­bo sam sta­je się wolny.Wol­ność jest wte­dy, gdy nie ma nic do stra­cenia. Za­nim to usłyszałam, sądziłam, że wol­ność to możli­wość pójścia na ba­sen w cza­sie menstruacji.Za­pytaj ko­gokol­wiek, na­tychmiast ci powie Jest wol­ność słowa, a wol­ność po słowie? Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły.