Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności.


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
stanisław staszicwol­noza­pom­niećo god­nościachalenig­dyo swo­jejgodnościwol­no za­pom­niećza­pom­nieć o god­nościachale nig­dynig­dy o swo­jejo swo­jej godnościwol­no za­pom­nieć o god­nościachale nig­dy o swo­jejnig­dy o swo­jej godnościale nig­dy o swo­jej godności

Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić. -Saadi z Szirazu
mądry-wo­li-żyć-spo­koj­nie-bez-god­nośći-i urzę-ż-przy-god­nościach-ągle ę-trapić
Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016  -D.K
używ­ki-po­magają-za­pom­nieć-ale o nich-już-nie za­pom­nisz-da­mian-k2016 
Nig­dzie nie na­pisa­no, że aby być od­ważnym, trze­ba za­pom­nieć o mądrości. -Paul Auster
nig­dzie-nie na­pisa­no-że aby być-od­ważnym-trze­ba-za­pom­nieć-o mądroś