Wol­no za­pom­nieć o god­nościach, ale nig­dy o swo­jej godności.


wol­no-za­pom­nieć-o god­nościach-ale-nig­dy-o swo­jej-godnoś
stanisław staszicwol­noza­pom­niećo god­nościachalenig­dyo swo­jejgodnościwol­no za­pom­niećza­pom­nieć o god­nościachale nig­dynig­dy o swo­jejo swo­jej godnościwol­no za­pom­nieć o god­nościachale nig­dy o swo­jejnig­dy o swo­jej godnościale nig­dy o swo­jej godności

Cza­sem pragnę o czymś za­pom­nieć, tak po pros­tu wyrzu­cić to z pa­mięci... ale niektórych rzeczy po pros­tu nie da się za­pom­nieć. Ta­kie wy­darze­nia po­zos­tają w pa­mięci, aż do śmierci...Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić.Pa­miętaj, abyś nig­dy nie wie­rzył w ta­kie rzeczy; nie wol­no ci! Ludzie, którzy myślą, że z cza­sem do­piero staną się so­bie pot­rzeb­ni, po­win­ni odejść od siebie i za­pom­nieć kroków, które ich wiodły ku sobie.Używ­ki po­magają za­pom­nieć.... Ale o nich już nie za­pom­nisz... Da­mian K.2016 Pa­mięć jest straszli­wa. Człowiek może o czymś za­pom­nieć - ona nie. Po pros­tu odkłada rzeczy do od­po­wied­nich przegródek. Przecho­wuje dla ciebie różne spra­wy al­bo je przed tobą skry­wa - i kiedy chce, to ci to przy­pomi­na. Wy­daje ci się, że jes­teś pa­nem swo­jej pa­mięci, ale to od­wrot­nie - pa­mięć jest twoim panem.Nig­dzie nie na­pisa­no, że aby być od­ważnym, trze­ba za­pom­nieć o mądrości.