Wolę wie­rzyć, że ludzie noszą maski niż w to, że na prawdę ta­cy są. (na pod­sta­wie słów Stephe­na Kin­ga 'zrzu­cić mas­ki i pie*rzyć!') 


wolę-wie­rzyć-że ludzie-noszą-maski-ż-w to-że na prawdę-­cy-są-na-pod­sta­wie-słów-stephe­na-kin­ga-'zrzu­ć-mas­ki
thrillofitwolęwie­rzyćże ludzienosząmaskiniżw toże na prawdęta­cynapod­sta­wiesłówstephe­nakin­ga'zrzu­cićmas­kii pierzyć' wolę wie­rzyćże ludzie nosząnoszą maskimaski niżniż w toże na prawdę ta­cyta­cy są(na pod­sta­wiepod­sta­wie słówsłów stephe­nastephe­na kin­gakin­ga 'zrzu­cićzrzu­cić mas­kiże ludzie noszą maskinoszą maski niżmaski niż w toże na prawdę ta­cy są(na pod­sta­wie słówpod­sta­wie słów stephe­nasłów stephe­na kin­gastephe­na kin­ga 'zrzu­cićkin­ga 'zrzu­cić mas­kiże ludzie noszą maski niżnoszą maski niż w to(na pod­sta­wie słów stephe­napod­sta­wie słów stephe­na kin­gasłów stephe­na kin­ga 'zrzu­cićstephe­na kin­ga 'zrzu­cić mas­kiże ludzie noszą maski niż w to(na pod­sta­wie słów stephe­na kin­gapod­sta­wie słów stephe­na kin­ga 'zrzu­cićsłów stephe­na kin­ga 'zrzu­cić mas­ki

Jeśli już mam wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Jeżeli już ma się wie­rzyć w coś, cze­go nie wi­dać, to wo­lałbym wie­rzyć w cu­da niż w bakterie.Łat­wiej jest wie­rzyć w życie wie­czne niż nie wie­rzyć. Tak sa­mo jest z wiarą w boga.Kiedy ludzie przes­tają wie­rzyć w bo­ga, on umiera. Jeśli ma wielu wyz­nawców, sta­je się silniejszy.Śmierć koszto­wać, każde­mu wie­rzyć, nadzieję stra­cić - są to os­tatnie rzeczy.Są ludzie niedoj­rza­li by kochać... Są ludzie niedoj­rza­li by być kochanymi… Są ludzie, którzy w wie­rze oba wy­miary miłości odnajdują… I są ta­cy, co w miłość wie­rzyć przestali…