Wolę za­bić miłość niżeli ona by miała za­bić mnie.


wolę-za­bić-miłość-żeli-ona-by miała-za­bić-mnie
brunowolęza­bićmiłośćniżelionaby miałamniewolę za­bićza­bić miłośćmiłość niżeliniżeli onaona by miałaby miała za­bićza­bić mniewolę za­bić miłośćza­bić miłość niżelimiłość niżeli onaniżeli ona by miałaona by miała za­bićby miała za­bić mniewolę za­bić miłość niżeliza­bić miłość niżeli onamiłość niżeli ona by miałaniżeli ona by miała za­bićona by miała za­bić mniewolę za­bić miłość niżeli onaza­bić miłość niżeli ona by miałamiłość niżeli ona by miała za­bićniżeli ona by miała za­bić mnie

Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje) Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Naj­gor­sze jest, kiedy wiesz, że możesz dla tej je­dynej oso­by zro­bić wszys­tko, a ona ma prob­lem, by zro­bić dla ciebie cokolwiek..Zdarzyła mnie sie Ona. Ta­ka piękna i cudowna. Jak księżyc pod­czas pelni, między gwiazd set­ka­mi. Zdarzyła mi się Ona, ta­ka piękna i cu­dow­na. . Aż ser­ce bić zaczy­na chcąc się dzielić każdym ułam­kiem se­kun­dy . Do końca swe­go życia.W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie.Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.