Wolnością ludzi zawładnie ten, kto zapanuje nad ich sumieniami.


wolnośą-ludzi-zawładnie-ten-kto-zapanuje-nad-ich-sumieniami
fiodor dostojewskiwolnościąludzizawładnietenktozapanujenadichsumieniamiwolnością ludziludzi zawładniezawładnie tenkto zapanujezapanuje nadnad ichich sumieniamiwolnością ludzi zawładnieludzi zawładnie tenkto zapanuje nadzapanuje nad ichnad ich sumieniamiwolnością ludzi zawładnie tenkto zapanuje nad ichzapanuje nad ich sumieniamikto zapanuje nad ich sumieniami

Ten, kto zwycięża innych ludzi, jest tylko silny. Ten, kto zwycięstwo nad sobą samym odnosi, jest człowiekiem potężnym.Ten, kto zwy­cięża in­nych ludzi, jest tyl­ko sil­ny. Ten, kto zwy­cięstwo nad sobą sa­mym od­no­si, jest człowiekiem potężnym.Dreszcz i ten deszcz... sprag­niona dusza, ser­ca splot. Wir na­miet­nosci, ust mus­niecia lot... niep­lytka gle­bia, by­cia moc. Po­wiew rak, zes­po­lenie po­nad for­my form... Wy­kuty zar, w kuz­ni ludzi, nas po­nad wszys­tko, po­nad ca­ly ten czas.Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.Ten, kto zna innych ludzi, posiada tylko wiedzę. Ten, kto zna siebie samego, jest człowiekiem oświeconym.Kto dużo wie o in­nych ludziach, może być człowiekiem uczo­nym, ale ten, kto ro­zumie sa­mego siebie, jest bar­dziej in­te­ligen­tny. Kto pa­nuje nad in­ny­mi, może jest i sil­ny, ale ten, kto jest pa­nem sa­mego siebie, jest jeszcze silniejszy.