Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.


wolność-i-zdrowie-są-do-siebie-podobne-zna-ę-dobrze-ich-cenę-kiedy-nam-ich-brak
henry francois becquewolnośćzdrowiedosiebiepodobneznasiędobrzeichcenękiedynambrakwolność ii zdrowiezdrowie sąsą dodo siebiesiebie podobnezna sięsię dobrzedobrze ichich cenękiedy namnam ichich brakwolność i zdrowiei zdrowie sązdrowie są dosą do siebiedo siebie podobnezna się dobrzesię dobrze ichdobrze ich cenękiedy nam ichnam ich brakwolność i zdrowie sąi zdrowie są dozdrowie są do siebiesą do siebie podobnezna się dobrze ichsię dobrze ich cenękiedy nam ich brakwolność i zdrowie są doi zdrowie są do siebiezdrowie są do siebie podobnezna się dobrze ich cenę

Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi. -Bruno Schulz
słabość-ludzi-wydaje-nam-ich-dusze-czyni-ich-potrzebującymi-bez-przywar-byliby-zamknię-w-sobie-i-nie-potrzebujący-niczego-dopiero-ich-wady
W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze. -Jan Twardowski
w-życiu-najlepiej-kiedy-jest-nam-dobrze-i-ź-bo-kiedy-jest-nam-tylko-dobrze-to-niedobrze
Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia. -Martin Buber
miłość-do-ludzi-polega-na-tym-aby-wyczuwać-ich-potrzeby-i-brać-na-siebie-ich-cierpienia
Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak. -Johann Wolfgang Goethe
gdy-od­czu­wamy-brak-­mych-siebie-wszys­tkiego-nam-brak