Wolność i zdrowie są do siebie podobne; zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.


wolność-i-zdrowie-są-do-siebie-podobne-zna-ę-dobrze-ich-cenę-kiedy-nam-ich-brak
henry francois becquewolnośćzdrowiedosiebiepodobneznasiędobrzeichcenękiedynambrakwolność ii zdrowiezdrowie sąsą dodo siebiesiebie podobnezna sięsię dobrzedobrze ichich cenękiedy namnam ichich brakwolność i zdrowiei zdrowie sązdrowie są dosą do siebiedo siebie podobnezna się dobrzesię dobrze ichdobrze ich cenękiedy nam ichnam ich brakwolność i zdrowie sąi zdrowie są dozdrowie są do siebiesą do siebie podobnezna się dobrze ichsię dobrze ich cenękiedy nam ich brakwolność i zdrowie są doi zdrowie są do siebiezdrowie są do siebie podobnezna się dobrze ich cenę

Nie znaliśmy dobrze utopii bądź wyleciały nam z pamięci, zbytnio też opłakiwano niemożliwość ich realizacji. Tymczasem okazały się łatwiejsze do urzeczywistnienia, niż sądzono dawniej. I dziś już co innego nas niepokoi: jak uniknąć ich definitywnej realizacji.Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.W życiu najlepiej kiedy jest nam dobrze i źle, bo kiedy jest nam tylko dobrze - to niedobrze.Bóg jest dobry, skoro młodym dał urok, wdzięk, zdrowie, przekorę, bunt, nadzieję, optymizm i radość, nam wyrozumiałość, tolerancję i zgodę na ich czasem głupią, lecz konieczną niezależność.Miłość do ludzi polega na tym, aby wyczuwać ich potrzeby i brać na siebie ich cierpienia.Gdy od­czu­wamy brak sa­mych siebie, wszys­tkiego nam brak.