Wolność potrzebna jest tylko jako swoboda od przeszkód w dążeniu do czegoś poza tym.


wolność-potrzebna-jest-tylko-jako-swoboda-od-przeszkód-w-dążeniu-do-czegoś-poza-tym
tadeusz kotarbińskiwolnośćpotrzebnajesttylkojakoswobodaodprzeszkóddążeniudoczegośpozatymwolność potrzebnapotrzebna jestjest tylkotylko jakojako swobodaswoboda odod przeszkódprzeszkód ww dążeniudążeniu dodo czegośczegoś pozapoza tymwolność potrzebna jestpotrzebna jest tylkojest tylko jakotylko jako swobodajako swoboda odswoboda od przeszkódod przeszkód wprzeszkód w dążeniuw dążeniu dodążeniu do czegośdo czegoś pozaczegoś poza tymwolność potrzebna jest tylkopotrzebna jest tylko jakojest tylko jako swobodatylko jako swoboda odjako swoboda od przeszkódswoboda od przeszkód wod przeszkód w dążeniuprzeszkód w dążeniu dow dążeniu do czegośdążeniu do czegoś pozado czegoś poza tymwolność potrzebna jest tylko jakopotrzebna jest tylko jako swobodajest tylko jako swoboda odtylko jako swoboda od przeszkódjako swoboda od przeszkód wswoboda od przeszkód w dążeniuod przeszkód w dążeniu doprzeszkód w dążeniu do czegośw dążeniu do czegoś pozadążeniu do czegoś poza tym

Potrzebna nam nowa wizja przedsiębiorczości. W społeczeństwie o przeważnie podmiejskim charakterze potrzebna jest taka forma organizacji pracy i etyki pracy, która da mężczyznom i kobietom pewne pole widzenia, pewną godność i wolność, a nie tylko możliwość egzystencji.Mamy dwa wyrazy: swoboda i wolność. Swoboda, zda mi się, oznacza posiadanie - rozporządzam swą osobą. W wolności mamy pierwiastek woli, a więc czynu zrodzonego z dążenia.Religia jest ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.Naukę traktują dziś jedni jako katalog technicznych przepisów i nic ponadto, inni - jako zbiór czystych spekulacji umysłowych, nie wychodzących poza własny obręb; pierwsi nie doceniają umysłu, drudzy - świata.Swoboda myśli przy skrępowaniu pracy staje się swobodą paradoksu.Tylko dla miłości nie ma przeszkód.