Wprawdzie nie miał grosza przy duszy, ale miał za to wiarę w przyszłość.


wprawdzie-nie-miał-grosza-przy-duszy-ale-miał-za-to-wiarę-w-przyszłość
paulo coelhowprawdzieniemiałgroszaprzyduszyalezatowiaręprzyszłośćwprawdzie nienie miałmiał groszagrosza przyprzy duszyale miałmiał zawiarę ww przyszłośćwprawdzie nie miałnie miał groszamiał grosza przygrosza przy duszyale miał zaza to wiaręwiarę w przyszłośćwprawdzie nie miał groszanie miał grosza przymiał grosza przy duszymiał za to wiaręza to wiarę wwprawdzie nie miał grosza przynie miał grosza przy duszyale miał za to wiaręmiał za to wiarę wza to wiarę w przyszłość

Gdy­bym też miał dar pro­roko­wania i znał wszys­tkie ta­jem­ni­ce, i po­siadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry prze­nosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .Ucz się, jakbyś miał życie wieczne. Żyj, jakbyś miał umrzeć jutro.Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wieczny, tak jak i czas, który go mierzy: pojęcie teraźniejszości zawiera pojęcie przeszłości i przyszłości.Świat nie miał początku i nie będzie miał końca. Ruch jest wie­czny, tak jak i czas, który go mie­rzy; pojęcie te­raźniej­szości za­wiera pojęcie przeszłości i przyszłości.Trak­tuj życie wie­czne tak, ja­byś miał um­rzeć jut­ro, a życie doczes­ne, jak­byś miał żyć wiecznie.