Wrażli­wa była, nad wy­raz czuła. Dla­tego jednych na dru­gich szczuła. I żeby nie było, po­niżej wer­sja druga. Dla każde­go coś miłego : Wrażli­wy był, nad wy­raz czuł. Dla­tego jednych na dru­gich szczuł.


wrażli­wa-była-nad-wy­raz-czuła-dla­tego-jednych-na-dru­gich-szczuła-i żeby-nie było-po­żej-wer­sja-druga-dla-każde­go-coś
onejkawrażli­wabyłanadwy­razczuładla­tegojednychnadru­gichszczułai żebynie byłopo­niżejwer­sjadrugadlakażde­gocośmiłegowrażli­wybyłczułszczułwrażli­wa byłanad wy­razwy­raz czuładla­tego jednychjednych nana dru­gichdru­gich szczułai żeby nie byłopo­niżej wer­sjawer­sja drugadla każde­gokażde­go coścoś miłegomiłegowrażli­wywrażli­wy byłnad wy­razwy­raz czułdla­tego jednychjednych nana dru­gichdru­gich szczułnad wy­raz czuładla­tego jednych najednych na dru­gichna dru­gich szczułapo­niżej wer­sja drugadla każde­go cośkażde­go coś miłegocoś miłegowrażli­wy byłnad wy­raz czułdla­tego jednych najednych na dru­gichna dru­gich szczuł

Próżność - to najżałośniej­sza pos­tać miłości do ludzi, którą, gdy nie stać nas na sa­mych siebie, każe nam żyć nie ty­le dla dru­gich, ile przez dru­gich i w oczach drugich.Jes­teśmy dob­rzy dla dru­gich, aby się so­bie więcej podobać.Tra­cić siebie dla dru­gich to jest właśnie od­najdy­wać siebie.Te­go dnia była prze­ciętna po­go­da, może nie pamiętam. Od dwor­ca był spo­ry ka­wałek. Szłam pie­szo. Przez cały czas pro­wadziłam mo­no­log, jak­bym się bała ot­worzyć ust. Za­py­tałam o Ciebie. Słyszałam każde słowo, nie tyl­ko do niej. Mam ideal­ny słuch. Szep­tałam, byś nie czuła drżące­go głosu. Nie pop­ro­siłam dru­gi raz. Po wyjściu dos­tałam trzy głuche te­le­fo­ny. Nie wiem od ko­go. Nie przed­sta­wił się. Od­jechałam os­tat­ni raz.Niewinność jest dla jednych cnotą, dla innych wadą.Ziemia dla jednych jest matką, a dla drugich macochą.