wras­tasz w mą duszę de­likat­nie jak okruszek głos twój ciepły jak puszek ser­ce kołysze czuję twój zapach na dłoniach wil­gotnych ustach zos­ta­wiasz ulot­ny ślad rzeźbisz swe imię każdą częścią mnie De­dyko­wany ... 5.06.2016 Malusia_035  


wras­tasz-w mą duszę-de­likat­nie-jak okruszek-głos-twój-ciepły-jak puszek-ser­-kołysze-czuję-twój-zapach-na-dłoniach-wil­gotnych
malusia_035wras­taszw mą duszęde­likat­niejak okruszekgłostwójciepłyjak puszekser­cekołyszeczujęzapachnadłoniachwil­gotnychustachzos­ta­wiaszulot­nyśladrzeźbiszsweimiękażdączęściąmniede­dyko­wany5062016malusia035 wras­tasz w mą duszęw mą duszę de­likat­niede­likat­nie jak okruszekjak okruszek głosgłos twójtwój ciepłyciepły jak puszekjak puszek ser­ceser­ce kołyszekołysze czujęczuję twójtwój zapachzapach nana dłoniachdłoniach wil­gotnychwil­gotnych ustachustach zos­ta­wiaszzos­ta­wiasz ulot­nyulot­ny śladślad rzeźbiszrzeźbisz sweswe imięimię każdąkażdą częściączęścią mniemnie de­dyko­wanyde­dyko­wanymalusia_035  wras­tasz w mą duszę de­likat­niew mą duszę de­likat­nie jak okruszekde­likat­nie jak okruszek głosjak okruszek głos twójgłos twój ciepłytwój ciepły jak puszekciepły jak puszek ser­cejak puszek ser­ce kołyszeser­ce kołysze czujękołysze czuję twójczuję twój zapachtwój zapach nazapach na dłoniachna dłoniach wil­gotnychdłoniach wil­gotnych ustachwil­gotnych ustach zos­ta­wiaszustach zos­ta­wiasz ulot­nyzos­ta­wiasz ulot­ny śladulot­ny ślad rzeźbiszślad rzeźbisz swerzeźbisz swe imięswe imię każdąimię każdą częściąkażdą częścią mnieczęścią mnie de­dyko­wanymnie de­dyko­wany

Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi... -Cysiaczek
czuć-twoj-głos-tak ciepły-wil­gotny-na­miętny-nagi
Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie... -rudolf88
zachłan­na-na twój-głos-zachłan­na-na twój-dotyk-zachłan­na-na twój-zapach-tak-jes­tem-zachłan­na-na całego-ciebie
Wchodzisz mi w krew krążysz w krwiobiegu do­cierasz tam gdzie jeszcze nikt nie był obiecaj,że nie znikniesz. De­dyko­wany ...ღ 28.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035
wchodzisz-mi w krew-krążysz-w krwiobiegu-do­cierasz-tam-gdzie-jeszcze-nikt-nie był-obiecajże-nie znikniesz-de­dyko­wany-ღ-28052016