wras­tasz w mą duszę de­likat­nie jak okruszek głos twój ciepły jak puszek ser­ce kołysze czuję twój zapach na dłoniach wil­gotnych ustach zos­ta­wiasz ulot­ny ślad rzeźbisz swe imię każdą częścią mnie De­dyko­wany ... 5.06.2016 Malusia_035  


wras­tasz-w mą duszę-de­likat­nie-jak okruszek-głos-twój-ciepły-jak puszek-ser­-kołysze-czuję-twój-zapach-na-dłoniach-wil­gotnych
malusia_035wras­taszw mą duszęde­likat­niejak okruszekgłostwójciepłyjak puszekser­cekołyszeczujęzapachnadłoniachwil­gotnychustachzos­ta­wiaszulot­nyśladrzeźbiszsweimiękażdączęściąmniede­dyko­wany5062016malusia035 wras­tasz w mą duszęw mą duszę de­likat­niede­likat­nie jak okruszekjak okruszek głosgłos twójtwój ciepłyciepły jak puszekjak puszek ser­ceser­ce kołyszekołysze czujęczuję twójtwój zapachzapach nana dłoniachdłoniach wil­gotnychwil­gotnych ustachustach zos­ta­wiaszzos­ta­wiasz ulot­nyulot­ny śladślad rzeźbiszrzeźbisz sweswe imięimię każdąkażdą częściączęścią mniemnie de­dyko­wanyde­dyko­wanymalusia_035  wras­tasz w mą duszę de­likat­niew mą duszę de­likat­nie jak okruszekde­likat­nie jak okruszek głosjak okruszek głos twójgłos twój ciepłytwój ciepły jak puszekciepły jak puszek ser­cejak puszek ser­ce kołyszeser­ce kołysze czujękołysze czuję twójczuję twój zapachtwój zapach nazapach na dłoniachna dłoniach wil­gotnychdłoniach wil­gotnych ustachwil­gotnych ustach zos­ta­wiaszustach zos­ta­wiasz ulot­nyzos­ta­wiasz ulot­ny śladulot­ny ślad rzeźbiszślad rzeźbisz swerzeźbisz swe imięswe imię każdąimię każdą częściąkażdą częścią mnieczęścią mnie de­dyko­wanymnie de­dyko­wany

Uwiel­biam twe spoj­rze­nie w myślach roz­bierasz mnie twój za­pach na mej skórze zmysłowo kręci mnie za­tańczę dziś dla Ciebie biod­ra­mi skuszę Cię do­tykiem mnie rozpalasz całujesz te­go chcę wiem jak na Ciebie działam prag­niesz Tyl­ko mnie mój od­dech Cię dogania niebez­pie­cznie blis­ko jest opętał całe ciało spla­tamy w jed­no się De­dyko­wany :)* 22.03.2016 Malusia_035  Czuć Twoj głos... Tak ciepły, wil­gotny, na­miętny, nagi...Zachłan­na na Twój głos... Zachłan­na na Twój dotyk... Zachłan­na na Twój zapach... Tak, jes­tem zachłan­na na całego Ciebie...me­lodia Twoich kroków na miękkim dywanie od­bi­ja się echem od stóp roz­brzmiewa we mnie szep­tem pożądania smukłością zmysłowych ruchów ob­raz Twoich ust na­malo­wany szminką na lustrze w od­cieniu oberżyny wygładza brze­gi powiek mag­ne­tyz­mem spojrzenia nieod­gadnionych oczu kształt wil­gotnej wargi zos­ta­wiony na kołnierzyku wy­wabia za­kaza­ne myśli ry­sunek spódniczki która kokieteryjnie śliz­ga się po ko­ron­ce cielis­tej pończochy smak mo­jej fantazji zaklęty na ustach skosztuj go  de­likat­ne pociągnięcia sza­rego ołówka głębia Twoich oczu kojący blask tęczówki nie dostrzegasz jak Twój tusz do rzęs zni­ka w na­gości naszych ciał uk­ry­tych pod aksamitem pościeli Wchodzisz mi w krew krążysz w krwiobiegu do­cierasz tam gdzie jeszcze nikt nie był obiecaj,że nie znikniesz. De­dyko­wany ...ღ 28.05.2016 Malusia_035  Kiedy masz kiep­ski nastrój całuję Twój brzuch wiesz jak... kładziesz głowę na łonie, wypoczywasz głaszczę włosy mo­je pier­si są dla Twoich ust wybrednych kołyszę Cię czułością ja, rzad­ki kwiat miłości... de­dyko­wane ukochanemu