Wrzu­cam to do pub­li­cys­ty­ki, bo zak­ra­wa bar­dzo moc­no o po­litykę. Mi zab­rakło słów:  


wrzu­cam-to do pub­li­cys­ty­ki-bo zak­ra­wa-bar­dzo-moc­no-o po­litykę-mi zab­rakło-słów- 
petroblueswrzu­camto do pub­li­cys­ty­kibo zak­ra­wabar­dzomoc­noo po­litykęmi zab­rakłosłów wrzu­cam to do pub­li­cys­ty­kibo zak­ra­wa bar­dzobar­dzo moc­nomoc­no o po­litykęmi zab­rakło słówbo zak­ra­wa bar­dzo moc­nobar­dzo moc­no o po­litykębo zak­ra­wa bar­dzo moc­no o po­litykę

Wylądo­wałem wczo­raj na OIOMie... na chwilę życia brakło. Łzy wy­lałem naj­bliższym, choć bar­dzo te­go nie chciałem. Dbając o nich wszys­tkich - zab­rakło miej­sca dla sa­mego siebie.Dla mnie po­lityczny prze­kaz za­bija mu­zykę. Sztu­ka jest po to, żeby za­pom­nieć o po­lity­ce, o tych wszys­tkich gównach. Na pew­no nie będę ba­wiła się w po­litykę. A już naj­bar­dziej mnie wkurza wpiep­rza­nie Bo­ga i re­ligii do sztu­ki. Mu­zyka po­win­na być da­leka od ta­kich rzeczy. No­sow­skiej ktoś zarzu­cił, że wyp­ru­wa fla­ki przed pub­licznością. I bar­dzo dob­rze, to jej włas­ne fla­ki, przy­naj­mniej ma o nich pojęcie.Chciał/a bym tak bar­dzo podejść te­raz do Ciebie i tak moc­no Cię przytulić.. A za pew­ne tak bar­dzo jak ja chcę ty nie chcesz... -po­myśle­li obo­je mi­jając się przypadkowo na chodziku. Anioły włas­nych marzeń.Czuję, że gdzieś się zagubiłam, że po drodze zab­rakło mi nadziei. M.Kocham mo­jego wspa­niałego mężczyznę, który jest ze mną od dwóch lat i wiem że chce być ze mną na zaw­sze.. i tak bar­dzo chciałabym po pros­tu po­wie­dzieć ko­muś jak bar­dzo jes­tem szczęśli­wa, i że tak moc­no ktoś mnie po­kochał a ja to odwzajemniłam.zab­rakło tam nas nig­dy nie byłaś blisko czy­tałaś przyszłość