Wsłuchując się z miłością w drugiego człowieka, sami zaczynamy przemawiać.


wsłuchując-ę-z-miłośą-w-drugiego-człowieka-sami-zaczynamy-przemawiać
heinrich spaemannwsłuchującsięmiłościądrugiegoczłowiekasamizaczynamyprzemawiaćwsłuchując sięz miłościąmiłością ww drugiegodrugiego człowiekasami zaczynamyzaczynamy przemawiaćwsłuchując się zsię z miłościąz miłością wmiłością w drugiegow drugiego człowiekasami zaczynamy przemawiaćwsłuchując się z miłościąsię z miłością wz miłością w drugiegomiłością w drugiego człowiekawsłuchując się z miłością wsię z miłością w drugiegoz miłością w drugiego człowieka

Łatwiej przemawiać przeciw królowi niż przemawiać do króla. -Mu­zyka naj­lep­szym przy­jacielem człowieka. Wsłuchując się w słowa i rytm, który nas po­zytyw­nie po­budza .Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka.Powołując się na obowiązek, można z drugiego człowieka uczynić niewolnika.