Wsiądź w bmw, por­sche czy też cor­se. Wy­jedź w Pol­skę, poz­naj pos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nad forsę.


wsiądź-w bmw-por­sche-czy-też-cor­se-wy­jedź w pol­skę-poz­naj-pos­­wy-i ludzi-pos­taw-po­nad-forsę
szajbusswsiądźw bmwpor­scheczyteżcor­sewy­jedź w pol­skępoz­najpos­ta­wyi ludzipos­tawpo­nadforsęwsiądź w bmwpor­sche czyczy teżteż cor­sepoz­naj pos­ta­wypos­ta­wy i ludzii ludzi pos­tawpos­taw po­nadpo­nad forsępor­sche czy teżczy też cor­sepoz­naj pos­ta­wy i ludzipos­ta­wy i ludzi pos­tawi ludzi pos­taw po­nadpos­taw po­nad forsępor­sche czy też cor­sepoz­naj pos­ta­wy i ludzi pos­tawpos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nadi ludzi pos­taw po­nad forsępoz­naj pos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nadpos­ta­wy i ludzi pos­taw po­nad forsę

Odejść od sche­matów pos­pol­stwa w spójności su­mienia ...Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę.Stron­niczość dop­ro­wadza naj­większych ludzi do pos­po­litej małości.Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć.Człowiek nie może żyć jak zwierzęta tyl­ko w pos­ta­wie kon­kret­nej, ale też nie może żyć wyłącznie w pos­ta­wie abstrakcyjnej.