Wskażę Ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia. Jeśli chcesz być kochany, kochaj.


wskażę-ci-środek-który-wzbudza-miłość-bez-lęku-bez-ziół-i-bez-żadnego-czarodziejskiego-zaklęcia-jeśli-chcesz-być-kochany-kochaj
anonimwskażęśrodekktórywzbudzamiłośćbezlękuziółżadnegoczarodziejskiegozaklęciajeślichceszbyćkochanykochajwskażę cici środekktóry wzbudzawzbudza miłośćmiłość bezbez lękubez ziółziół ii bezbez żadnegożadnego czarodziejskiegoczarodziejskiego zaklęciajeśli chceszchcesz byćbyć kochanywskażę ci środekktóry wzbudza miłośćwzbudza miłość bezmiłość bez lękubez ziół iziół i bezi bez żadnegobez żadnego czarodziejskiegożadnego czarodziejskiego zaklęciajeśli chcesz byćchcesz być kochanyktóry wzbudza miłość bezwzbudza miłość bez lękubez ziół i bezziół i bez żadnegoi bez żadnego czarodziejskiegobez żadnego czarodziejskiego zaklęciajeśli chcesz być kochanyktóry wzbudza miłość bez lękubez ziół i bez żadnegoziół i bez żadnego czarodziejskiegoi bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia

Wskażę ci środek, który wzbudza miłość bez lęku, bez ziół i bez żadnego czarodziejskiego zaklęcia: jeśli chcesz być kochany, kochaj.ja ci to wszys­tko wy­baczę kochany gorzkie łzy na po­duszce zdep­ta­ne kwiaty grzeczne uśmie­chy i pus­ty wzrok ja ci to wszys­tko wy­baczę mój drogi no­ce bez nadziei dni bez serca miesiące bez wartości i każdą połamaną część mo­jej duszy tyl­ko ob­syp mnie uśmiechem otul mnie oddechem kochaj mnie kochaj nas Jeśli chcesz być kochany, kochaj sam.Lęk nie może istnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku.Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku.Równowaga wewnętrzna to kłaść się wieczorem bez lęku i wstawać rano bez męki.