Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu.


współczesna-fizjologia-ustaliła-iż-u-zwierząt-wyższych-gatunków-płodność-maleje-pozostając-w-odwrotnym-stosunku-do-rozwoju-systemu
karol markswspółczesnafizjologiaustaliłazwierzątwyższychgatunkówpłodnośćmalejepozostającodwrotnymstosunkudorozwojusystemunerwowegozwłaszczarosnącejmasymózgowejniktjednakniezaryzykowałbytwierdzeniażewymieranieangielskiejarystokracjicośwspólnegonadmiernymrozrostemmózguwspółczesna fizjologiafizjologia ustaliłau zwierzątzwierząt wyższychwyższych gatunkówgatunków płodnośćpłodność malejepozostając ww odwrotnymodwrotnym stosunkustosunku dodo rozwojurozwoju systemusystemu nerwowegozwłaszcza dodo rosnącejrosnącej masymasy mózgowejnikt jednakjednak nienie zaryzykowałbyzaryzykowałby twierdzeniaże wymieraniewymieranie angielskiejangielskiej arystokracjiarystokracji mama coścoś wspólnegowspólnego zz nadmiernymnadmiernym rozrostemrozrostem mózguwspółczesna fizjologia ustaliłaiż u zwierzątu zwierząt wyższychzwierząt wyższych gatunkówwyższych gatunków płodnośćgatunków płodność malejepozostając w odwrotnymw odwrotnym stosunkuodwrotnym stosunku dostosunku do rozwojudo rozwoju systemurozwoju systemu nerwowegoa zwłaszcza dozwłaszcza do rosnącejdo rosnącej masyrosnącej masy mózgowejnikt jednak niejednak nie zaryzykowałbynie zaryzykowałby twierdzeniaże wymieranie angielskiejwymieranie angielskiej arystokracjiangielskiej arystokracji maarystokracji ma cośma coś wspólnegocoś wspólnego zwspólnego z nadmiernymz nadmiernym rozrostemnadmiernym rozrostem mózgu

Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński
tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
Pdstawową cechą jest oparcie porozumienia i nadawcy na zasadzie istniejących z góry szerokich zespołów wiedzy i wspólnego systemu wartości. -Kazimierz Bartoszyński
pdstawową-cechą-jest-oparcie-porozumienia-i-nadawcy-na-zasadzie-istniejących-z-góry-szerokich-zespołów-wiedzy-i-wspólnego-systemu-wartoś
Założenie rodziny nie ma nic wspólnego z hodowlą zwierząt. Małżeństwo wymaga jeszcze czegoś innego niż dziedzicznych cech. -Pola Negri
założenie-rodziny-nie-nic-wspólnego-z-hodowlą-zwierząt-małżeństwo-wymaga-jeszcze-czegoś-innego-ż-dziedzicznych-cech
Myśli pozostają mniej więcej w tym samym stosunku do mózgu, co żółć do wątroby lub mocz do nerek. -Karl Vogt
myśli-pozostają-mniej-więcej-w-tym-samym-stosunku-do-mózgu-co-żółć-do-wątroby-lub-mocz-do-nerek