Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.


współczesnemu-światu-potrzeba-mądroś-kontemplacji-śli-ę-uratować-a-nie-zginąć-w-szumie-liś-sezonowych-mądroś
stefan wyszyński kardwspółczesnemuświatupotrzebamądrościkontemplacjijeślisięuratowaćniezginąćszumieliścisezonowychmądrościwspółczesnemu światuświatu potrzebapotrzeba mądrościmądrości kontemplacjijeśli masię uratowaćnie zginąćzginąć ww szumieszumie liściliści sezonowychsezonowych mądrościwspółczesnemu światu potrzebaświatu potrzeba mądrościpotrzeba mądrości kontemplacjijeśli ma sięma się uratowaća nie zginąćnie zginąć wzginąć w szumiew szumie liściszumie liści sezonowychliści sezonowych mądrościwspółczesnemu światu potrzeba mądrościświatu potrzeba mądrości kontemplacjijeśli ma się uratowaća nie zginąć wnie zginąć w szumiezginąć w szumie liściw szumie liści sezonowychszumie liści sezonowych mądrościwspółczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacjia nie zginąć w szumienie zginąć w szumie liścizginąć w szumie liści sezonowychw szumie liści sezonowych mądrości

Potrzeba mądrości by pojąć mądrość: na nic muzyka, gdy publiczność głucha.„jeśli prawo jest sprzeczne z rozumem albo jeśli jest niesprawiedliwe, nieszlachetne, szkodliwe, albo co gorsza prowadzące do duchowej zatraty, nie zasługuje na miano prawa” Stanisław ze Skarbimierza (Stanisław ze Skalmierza, Skarbimierczyk; 1360-1431; Mowy wybrane o mądrości)Niedziwienie się niczemu to oznaka głupoty, a nie mądrości.Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków winniśmy się uczyć.Nie z mądrości, lecz z błazeństw naszych przodków powinniśmy się uczyć.Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.