Wspólne życie to wspólny dom, wspólne za­kupy, wspólne marze­nia, ale prze­cież także i to... mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem. Ni­by pro­zai­czna rzecz, a prze­cież za­myka się tu cała poezja.


wspólne-życie-to wspólny-dom-wspólne-za­kupy-wspólne-marze­nia-ale-prze­cież-także-i to-mój do­mowy-pan­to­fel-pod-­go
krystyna siesickawspólneżycieto wspólnydomwspólneza­kupymarze­niaaleprze­cieżtakżei tomój do­mowypan­to­felpodje­gotap­cza­nemni­by pro­zai­cznarzecza prze­cieżza­myka siętu całapoezjawspólne życieżycie to wspólnyto wspólny domwspólne za­kupywspólne marze­niaale prze­cieżprze­cież takżetakże i toi to mój do­mowymój do­mowy pan­to­felpan­to­fel podpod je­goje­go tap­cza­nemni­by pro­zai­czna rzecza prze­cież za­myka sięza­myka się tu całatu cała poezjawspólne życie to wspólnyżycie to wspólny domale prze­cież takżeprze­cież także i totakże i to mój do­mowyi to mój do­mowy pan­to­felmój do­mowy pan­to­fel podpan­to­fel pod je­gopod je­go tap­cza­nema prze­cież za­myka się tu całaza­myka się tu cała poezja

Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Czy wiesz, że wspólne czy­tanie książek na głos moc­niej wiąże ludzi niż wspólne spłaca­nie kredytu?  -Janusz Leon Wiśniewski
czy-wiesz-że wspólne-czy­tanie-książek-na głos-moc­niej-wiąże-ludzi-ż-wspólne-spłaca­nie-kredytu 
Każdy prze­jaw Bos­kości służy dob­ru wspólne­mu ... -Cykam
każdy-prze­jaw-bos­koś-służy-dob­ru-wspólne­mu