Wspólne wakacje Przeżycia war­te wspomnień Zalążek uczuć K.A.Sz.  13.07.2015r.


wspólne-wakacje-przeżycia-war­te-wspomnień-zalążek-uczuć-kasz- 13072015r
criswspólnewakacjeprzeżyciawar­tewspomnieńzalążekuczućkasz 13072015rwspólne wakacjewakacje przeżyciaprzeżycia war­tewar­te wspomnieńwspomnień zalążekzalążek uczućwspólne wakacje przeżyciawakacje przeżycia war­teprzeżycia war­te wspomnieńwar­te wspomnień zalążekwspomnień zalążek uczućwspólne wakacje przeżycia war­tewakacje przeżycia war­te wspomnieńprzeżycia war­te wspomnień zalążekwar­te wspomnień zalążek uczućwspólne wakacje przeżycia war­te wspomnieńwakacje przeżycia war­te wspomnień zalążekprzeżycia war­te wspomnień zalążek uczuć

Leżakowały Ku­mulacją zadrżały Ko­lek­cja wspomnień K.A.Sz. 10.11.2015r.Wszys­cy ludzie, ludzie każdej wiary i ra­sy, ze wszys­tkich war­stw społecznych, usłysze­li wte­dy, że w Ame­ryce nasze przez­nacze­nie jest wspólne. Że jak będziemy ra­zem, nasze marze­nia mogą być wspólne.Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia.Kocham, więc byt is­tnieje, i życie war­te jest tru­du przeżycia go.Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień.Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r.