Wspólno­ta da­je nam ciepło, byt osob­ny da­je nam światło.


wspólno­-da­-nam-ciepło-byt-osob­ny-da­-nam-światło
carl gustav jungwspólno­tada­jenamciepłobytosob­nyświatłowspólno­ta da­jeda­je namnam ciepłobyt osob­nyosob­ny da­jeda­je namnam światłowspólno­ta da­je namda­je nam ciepłobyt osob­ny da­jeosob­ny da­je namda­je nam światłowspólno­ta da­je nam ciepłobyt osob­ny da­je namosob­ny da­je nam światłobyt osob­ny da­je nam światło

Wspólnota daje nam ciepło, byt osobny daje nam światło.Są różne rodza­je uśmiechów u ludzi. Są ciepłe i miłe, po­wodujące że ko­lana nam miękną al­bo jest ciepło na duszy, al­bo zim­ne i złośli­we, przez które po ple­cach prze­biega nam zim­ny dreszcz.Bóg wszystko nam dał dając nam swego Syna. Wszystko nam objawił ofiarowując nam swoje jedyne Słowo. Po Jezusie Chrystusie nie ma już na co czekać.Marze­nia nie zaw­sze się spełniają ... Spo­tyka­my set­ki zu­pełnie nam obojętnych osób , aż w końcu tra­fiamy na tą je­dyną która od­mieni nasze życie... a my da­lej szu­kamy nie dos­trze­gając , że szczęście ucieka nam między palcami...Kiedy jest nam ciepło na ser­cu, nie ważymy słów.Cza­sem by­wa tak Że za­miast ciepło dawać Piec nam je odbiera