Wspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość.


wspom­nienia-i możli­woś-są bar­dziej-prze­rażają-ż-rzeczywistość
l » howard philip lovecraft » herbert west – reanimatorwspom­nieniai możli­wościsą bar­dziejprze­rażająceniżrzeczywistośćwspom­nienia i możli­wościi możli­wości są bar­dziejsą bar­dziej prze­rażająceprze­rażające niżniż rzeczywistośćwspom­nienia i możli­wości są bar­dzieji możli­wości są bar­dziej prze­rażającesą bar­dziej prze­rażające niżprze­rażające niż rzeczywistośćwspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażającei możli­wości są bar­dziej prze­rażające niżsą bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistośćwspom­nienia i możli­wości są bar­dziej prze­rażające niżi możli­wości są bar­dziej prze­rażające niż rzeczywistość

Po czym poz­nać że to ko­niec? Może po tym, że bar­dziej kochasz wspom­nienia niż osobę stojącą obok? Czyż is­tnieje bo­wiem coś bar­dziej prze­rażające­go, niż zdać so­bie sprawę, że ma­my chwilę te­raźniej­szą? To że pot­ra­fimy w ogóle przeżyć ten wstrząs, zaw­dzięcza­my wyłącznie te­mu, iż z jed­nej stro­ny chro­ni nas przeszłość, a z dru­giej przyszłość.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Po stra­cie ukocha­nej oso­by, naj­bar­dziej bolą wspom­nienia i nies­pełnione marzenia.Bo naj­bar­dziej nie cier­pię wol­ne­go cza­su, kiedy budzą się wspom­nienia i odżywają oba­wy o przyszłość.Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego.