Wspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lach szczęścia...


wspom­nienia-naj­piękniej­sza-i ­dyna-rzecz-ja­ka-po­zos­­-po wspa­niałych-chwi­lach-szczęścia
stokrotka123wspom­nienianaj­piękniej­szai je­dynarzeczja­kapo­zos­ta­jepo wspa­niałychchwi­lachszczęściawspom­nienia naj­piękniej­szanaj­piękniej­sza i je­dynai je­dyna rzeczrzecz ja­kaja­ka po­zos­ta­jepo­zos­ta­je po wspa­niałychpo wspa­niałych chwi­lachchwi­lach szczęściawspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dynanaj­piękniej­sza i je­dyna rzeczi je­dyna rzecz ja­karzecz ja­ka po­zos­ta­jeja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałychpo­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lachpo wspa­niałych chwi­lach szczęściawspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dyna rzecznaj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­kai je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­jerzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałychja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lachpo­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lach szczęściawspom­nienia naj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­kanaj­piękniej­sza i je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­jei je­dyna rzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałychrzecz ja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lachja­ka po­zos­ta­je po wspa­niałych chwi­lach szczęścia

Każdy człowiek czu­je in­styn­ktow­nie, że wszys­tkie naj­piękniej­sze wspom­nienia ważą mniej niż jed­na słod­ka chwi­la miłości.Dlacze­go ten świat jest, ja­ki jest? Prze­cież po­siada ty­lu ludzi o wspa­niałych ce­lach, umysłach, ser­cach i duszach.Naj­piękniej­sza chwi­la miłości - gdy wchodzi się do do­mu ukocha­nej osoby.21:19 Siedzę na plaży jed­ne­go z Lanza­roc­kich wyb­rzeży przed sobą mając czerń nieba i ocean, za sobą os­tatnie ko­lory które po­zos­ta­wilo zachodzące między wzgórza­mi słońce. Pat­rząc w pra­wo wid­nieją światła mias­ta bijące z Fuer­ta­ven­tu­ry, a do te­go spo­koj­ne dźwięki kojące zmysły i księżyc op­sy­pany jas­ny­mi gwiaz­da­mi... W ta­kich chwi­lach do­ceniamy to co naj­piękniej­sze - życie.Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni.