Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść...


wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
qcheswspom­nieniasą naj­większymskar­bemja­kimożnaposiąśćwspom­nienia są naj­większymsą naj­większym skar­bemja­ki możnamożna posiąśćwspom­nienia są naj­większym skar­bemja­ki można posiąść

Naj­większym skar­bem dla człowieka jest zdrowie. -Symonides z Keos
naj­większym-skar­bem-dla-człowieka-jest zdrowie
Naj­piękniej­szym skar­bem jest ro­zum op­ra­wiony w pokorę. -Apolinary Despinoix
naj­piękniej­szym-skar­bem-jest ro­zum-op­ra­wiony-w pokorę
Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych?  -Walter Moers
czy-to nie ab­surdal­ne-że wspom­nienia-o dob­rych-cza­sach-o wiele-częściej-dop­ro­wadzają-do łez-ż-wspom­nienia-o tych-złych 
Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich. -Harlan Coben
wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich
Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament. -Harlan Coben
dzieci­no-na­wet-two­-naj­lep­sze-wspom­nienia-z cza­sem-zblakną-jak atrament