Wspom­nienia są naj­większym skar­bem, ja­ki można posiąść...


wspom­nienia-są naj­większym-skar­bem-ja­ki-można-posiąść
qcheswspom­nieniasą naj­większymskar­bemja­kimożnaposiąśćwspom­nienia są naj­większymsą naj­większym skar­bemja­ki możnamożna posiąśćwspom­nienia są naj­większym skar­bemja­ki można posiąść

Naj­większym skar­bem dla człowieka jest zdrowie.Kil­ka bez­tros­kich chwil w gro­nie pełnym ser­deczności, uśmiechów parę ra­dos­nych, przebłys­kujących słońcem. Wiele słów war­tościowych prze­lanych, i ty­ko jed­na więź - przy­jaźń, co tak nap­rawdę jest skar­bem naj­większym. Bo choć krew z krwi jej nie stworzyła, sens naj­praw­dziw­szy ma, życie sen­sem napełnia.Naj­piękniej­szym skar­bem jest ro­zum op­ra­wiony w pokorę.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich.Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament.