Wspom­nienia to fun­da­ment, który ut­war­dza się na bieżąco.


wspom­nienia-to fun­da­ment-który-ut­war­dza ę-na bieżąco
myarcziwspom­nieniato fun­da­mentktóryut­war­dza sięna bieżącowspom­nienia to fun­da­mentktóry ut­war­dza sięut­war­dza się na bieżącoktóry ut­war­dza się na bieżąco

Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? ''Bez wiary potężny fun­da­ment nie pow­sta­nie. Bez so­lid­ne­go fun­da­men­tu wszys­tko się rozpadnie'' Wasąg Damian War­to zacho­wywać wspom­nienia. Gdy­by nie one, życie sta­rego człowieka nie byłoby wiele warte.Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...A mo­ze to wlas­nie ten właści­wy mo­ment by byc szczęśli­wa? Zam­knac drzwi, spa­lić mos­ty, wyrzu­cic zdje­cia, zos­ta­wic wspom­nienia, ale nie kar­mic ni­mi wlas­ne­go ser­ca. Wiem ja­ka mialam przeszlosc, tam juz by­lam, swo­je błędy zrobilam.