Wspom­nienia trwają przez całe życie.


wspom­nienia-trwają-przez-całe-życie
cecelia ahernwspom­nieniatrwająprzezcałeżyciewspom­nienia trwajątrwają przezprzez całecałe życiewspom­nienia trwają przeztrwają przez całeprzez całe życiewspom­nienia trwają przez całetrwają przez całe życiewspom­nienia trwają przez całe życie

Niektóre ko­biety trwają przez całe życie w podwójnym związku, zarówno trud­nym do uk­ry­cia, jak i do zer­wa­nia. Jed­ne­mu brak tyl­ko kon­trak­tu ślub­ne­go, dru­giemu - tyl­ko miłości.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Nieważne jak da­leko od do­mu rzu­ci nas życie, wspom­nienia zaw­sze nas tam przyp­ro­wadzą. Z cyk­lu po­wieści Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.bo jes­tem wol­na od te­go poczu­cia, że coś muszę zro­bić, bo nie muszę się bać, że coś zro­biłam źle, bo po pros­tu mogę być sobą. nie muszę się poświęcać i męczyć. zas­ta­nawiać się, co będzie jut­ro. po­mimo, że uczu­cia na­dal trwają, a wspom­nienia są jeszcze żywym śla­dem bez zniek­ształceń spo­wodo­wanych przez upływ cza­su, to i tak jes­tem szczęśli­wa .Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać.