Wspom­nienia upiększają życie, ale tyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymi.


wspom­nienia-upiększają-życie-ale-tyl­ko-zdol­ność-za­pomi­nania-czy­- znośnymi
honoré de balzacwspom­nieniaupiększajążyciealetyl­kozdol­nośćza­pomi­naniaczy­nije znośnymiwspom­nienia upiększająupiększają życieale tyl­kotyl­ko zdol­nośćzdol­ność za­pomi­naniaza­pomi­nania czy­niczy­ni je znośnymiwspom­nienia upiększają życieale tyl­ko zdol­nośćtyl­ko zdol­ność za­pomi­naniazdol­ność za­pomi­nania czy­niza­pomi­nania czy­ni je znośnymiale tyl­ko zdol­ność za­pomi­naniatyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­nizdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymiale tyl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­nityl­ko zdol­ność za­pomi­nania czy­ni je znośnymi

Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.Ale mu­si wreszcie przes­tać przeżywać swo­je życie w wyob­raźni i przy­woływać wspom­nienia. To dro­ga donikąd.bal­sa­miczne wspom­nienia zam­knij w butonierce za­pach nieza­pomi­najek niechaj służy ja­ko antidotum na skołata­ne serce Krys­ty­na A.Sz. 02.04.2013r.Za­mykam oczy by odpłynąć gdzieś w oceanach za­pom­nienia, czy na­pot­kam z lat daw­nych wspom­nienia ? Brąz i zieleń pod przym­knięty­mi po­wieka­mi...po­jawia się błękit... marzenia...Wspom­nienia trwają przez całe życie.