Wspom­nienia wy­wołują ból. Naj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich.


wspom­nienia-wy­wołują-ból-naj­dot­kliw­szy zaś-spra­wiają-naj­lep­sze-z nich
harlan cobenwspom­nieniawy­wołująbólnaj­dot­kliw­szy zaśspra­wiająnaj­lep­szez nichwspom­nienia wy­wołująwy­wołują bólnaj­dot­kliw­szy zaś spra­wiająspra­wiają naj­lep­szenaj­lep­sze z nichwspom­nienia wy­wołują bólnaj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­szespra­wiają naj­lep­sze z nichnaj­dot­kliw­szy zaś spra­wiają naj­lep­sze z nich

Dzieci­no, na­wet two­je naj­lep­sze wspom­nienia z cza­sem zblakną jak atrament.Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...Nie ma naj­mniej­sze­go sen­su zas­ta­nawiać się nad tym czy dzi­siej­szy dzień będzie lep­szy od poprzedniego wys­tar­czy tyl­ko wstać z łózka Jeśli dob­rze się zas­ta­nowisz, zaw­sze stwier­dzisz, że dob­ry czyn jest naj­lep­szy dla ciebie.Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera.Ciężko uwie­rzyć, że naj­lep­szy przy­jaciel jest naj­większym wrogiem.