Wspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasu... Cris 20.06.2016r. insp.


wspom­nienia-za­haczają-o in­ny-wy­miar-czasu-cris-20062016r-insp
criswspom­nieniaza­haczająo in­nywy­miarczasucris20062016rinspwspom­nienia za­haczająza­haczają o in­nyo in­ny wy­miarwy­miar czasuczasu criswspom­nienia za­haczają o in­nyza­haczają o in­ny wy­miaro in­ny wy­miar czasuwy­miar czasu criswspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miarza­haczają o in­ny wy­miar czasuo in­ny wy­miar czasu criswspom­nienia za­haczają o in­ny wy­miar czasuza­haczają o in­ny wy­miar czasu cris

Zdarza się, że sa­mot­ność ''sto­suje prze­moc'' i z ofiary wy­dusza resztki siły... Cris 16.06.2016r. insp.Czy to nie ab­surdal­ne, że wspom­nienia o dob­rych cza­sach o wiele częściej dop­ro­wadzają do łez, niż wspom­nienia o tych złych? wspom­nienia by­wają kot­wicą czasu ciągnącą nas ku za­topieniu w przeszłości.Zamęt. Wrócą- jeszcze po­nucą... ;) Cris 22.06.2016r.Test życia- nadzieja i szanse... Cris 06.06.2016r.Sa­mozachwyt może wyrządzić krzywdę- ''krótkowzroczność''. Cris 26.06.2016r.