WSTĘP BROW­NA CLIFFORDA W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Gol­dblu­ma mówi: - Hej, sta­ry. Wiesz co? - Nie wiem. - od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whitakera. - Ja po pros­tu gram jazz na literach.


wstĘp-brow­na-clifforda-w-pew­nym-barze-siedzą-dwaj-pi­sarze-ten łudząco-po­dob­ny-do jef­fa-gol­dblu­-mówi-hej-sta­ry-wiesz co
osobliwywstĘpbrow­nacliffordapew­nymbarzesiedządwajpi­sarzeten łudzącopo­dob­nydo jef­fagol­dblu­mamówihejsta­rywiesz coniewiem od­po­wiadatenłudzącodo fo­res­tawhitakeraja po pros­tugramjazzna literachwstĘp brow­nabrow­na cliffordaclifforda ww pew­nympew­nym barzebarze siedząsiedzą dwajdwaj pi­sarzeten łudząco po­dob­nypo­dob­ny do jef­fado jef­fa gol­dblu­magol­dblu­ma mówihejnienie wiem od­po­wiada tenten łudzącołudząco po­dob­nypo­dob­ny do fo­res­tado fo­res­ta whitakeraja po pros­tuja po pros­tu gramgram jazzjazz na literachwstĘp brow­na cliffordabrow­na clifforda wclifforda w pew­nymw pew­nym barzepew­nym barze siedząbarze siedzą dwajsiedzą dwaj pi­sarzeten łudząco po­dob­ny do jef­fapo­dob­ny do jef­fa gol­dblu­mado jef­fa gol­dblu­ma mówinie wiem od­po­wiada ten łudzącoten łudząco po­dob­nyłudząco po­dob­ny do fo­res­tapo­dob­ny do fo­res­ta whitakeraja po pros­tu gramja po pros­tu gram jazzgram jazz na literach

TRZE­CI SKIT W Pew­nym barze siedzą dwaj pi­sarze. Ten łudząco po­dob­ny do Fo­res­ta Whi­take­ra mówi: - Jak myślisz? Zaw­sze będziemy Kumplami? - Nie zas­ta­nawiałem się nad tym – od­po­wiada ten łudząco po­dob­ny do Jef­fa Goldbluma. - Może to jest klucz do sukcesu? - Nie zas­ta­nawiać się zbyt dużo? - Tak. Nie zas­ta­nawiać się.Przy­jaźń nie potępia w chwi­lach trud­nych, nie od­po­wiada zim­nym ro­zumo­waniem: gdy­byś postąpił w ten czy tam­ten sposób... Ot­wiera sze­roko ra­miona i mówi: nie pragnę wie­dzieć, nie oce­niam, tu­taj jest ser­ce, gdzie możesz spocząć.Sza­ry dzień kończy się, Słon­ce daw­no zaszło Smut­ku cień Snu­je się Mgłą jeszcze nie zgasłą. Ma­my czas Go­ni nas Nikt nie chce poczekać Szu­kam gdzieś Nie wiem gdzie Nie wiem na co czekam Na ten czas. Na ten dzień Który może nadejść Snują się wspomnienia Snują się marzenia A ja sta­le czekam Dob­rze wiem Przyj­dzie dzień Który w którym spełnią się Marzenia Dob­rym kry­tykiem jest ten, kto opo­wiada o przy­godach swej duszy pośród arcydzieł.Sta­rając się, nie zaw­sze ma­my dob­re in­ten­cję a mając dob­re in­ten­cje nie zaw­sze się staramy.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.