Wstępując w związek małżeński, należy postawić sobie pytanie: Czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.


wstępując-w-związek-łżeński-należy-postawić-sobie-pytanie-czy-sądzisz-że-będziesz-mógł-z-tą-kobietą-do-późnego-wieku-z-przyjemnośą
friedrich nietzschewstępujączwiązekmałżeńskinależypostawićsobiepytanieczysądziszżebędzieszmógłkobietądopóźnegowiekuprzyjemnościąprowadzićrozmowywszystkoinnejestmałżeństwieprzejściowealeprzeważnaczęśćobcowaniaprzypadanarozmowęwstępując ww związekzwiązek małżeńskinależy postawićpostawić sobiesobie pytanieczy sądziszże będzieszbędziesz mógłmógł ztą kobietąkobietą dodo późnegopóźnego wiekuwieku zz przyjemnościąprzyjemnością prowadzićprowadzić rozmowywszystko inneinne jestjest ww małżeństwiemałżeństwie przejścioweale przeważnaprzeważna częśćczęść obcowaniaobcowania przypadaprzypada nana rozmowęwstępując w związekw związek małżeńskinależy postawić sobiepostawić sobie pytanieże będziesz mógłbędziesz mógł zmógł z tąz tą kobietątą kobietą dokobietą do późnegodo późnego wiekupóźnego wieku zwieku z przyjemnościąz przyjemnością prowadzićprzyjemnością prowadzić rozmowywszystko inne jestinne jest wjest w małżeństwiew małżeństwie przejścioweale przeważna częśćprzeważna część obcowaniaczęść obcowania przypadaobcowania przypada naprzypada na rozmowę

Pamiętać należy w małżeństwie, że kobieta żyje uczuciem. -Honore de Balzac
pamięć-należy-w-łżeństwie-że-kobieta-żyje-uczuciem
W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne. -Erich Fromm
w-umyś-nowoczesnego-człowieka-zrodziło-ę-nowe-pytanie-pytanie-czy-warto-żyć-nie-można-dać-na-nie-rozumnej-odpowiedzi-bo-pytanie-jest
Przeważna część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek. -Ludwik Hirszfeld
przeważna-część-wysiłku-uczonego-żyje-jako-bezimienny-dorobek
Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy. -George Sand
boimy-ę-późnego-wieku-jakbyśmy-mieli-pewność-że-go-osiągniemy