Wstępując w związek małżeński, należy postawić sobie pytanie: Czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.


wstępując-w-związek-łżeński-należy-postawić-sobie-pytanie-czy-sądzisz-że-będziesz-mógł-z-tą-kobietą-do-późnego-wieku-z-przyjemnośą
friedrich nietzschewstępujączwiązekmałżeńskinależypostawićsobiepytanieczysądziszżebędzieszmógłkobietądopóźnegowiekuprzyjemnościąprowadzićrozmowywszystkoinnejestmałżeństwieprzejściowealeprzeważnaczęśćobcowaniaprzypadanarozmowęwstępując ww związekzwiązek małżeńskinależy postawićpostawić sobiesobie pytanieczy sądziszże będzieszbędziesz mógłmógł ztą kobietąkobietą dodo późnegopóźnego wiekuwieku zz przyjemnościąprzyjemnością prowadzićprowadzić rozmowywszystko inneinne jestjest ww małżeństwiemałżeństwie przejścioweale przeważnaprzeważna częśćczęść obcowaniaobcowania przypadaprzypada nana rozmowęwstępując w związekw związek małżeńskinależy postawić sobiepostawić sobie pytanieże będziesz mógłbędziesz mógł zmógł z tąz tą kobietątą kobietą dokobietą do późnegodo późnego wiekupóźnego wieku zwieku z przyjemnościąz przyjemnością prowadzićprzyjemnością prowadzić rozmowywszystko inne jestinne jest wjest w małżeństwiew małżeństwie przejścioweale przeważna częśćprzeważna część obcowaniaczęść obcowania przypadaobcowania przypada naprzypada na rozmowę

Małżeństwo jako długa rozmowa. Wstępując w związki małżeńskie należy postawić sobie pytanie: czy sądzisz, że będziesz mógł z tą kobietą do późnego wieku z przyjemnością prowadzić rozmowy? Wszystko inne jest w małżeństwie przejściowe, ale przeważna część obcowania przypada na rozmowę.Pamiętać należy w małżeństwie, że kobieta żyje uczuciem.W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne.Miłość jest życiem, jego największą wartością. To właśnie w niej rozkwitają wiersze, czyny i wszystko inne. Miłość jest sercem całości. Kiedy serce stanie, umiera wszystko inne, wszystko staje się zbędne, bezużyteczne.Przeważna część wysiłku uczonego żyje jako bezimienny dorobek.Boimy się późnego wieku, jakbyśmy mieli pewność, że go osiągniemy.