Wszędzie można mieć przy­jaciół. Za­leży to tyl­ko od człowieka.


wszędzie-można-mieć-przy­jaciół-za­ży to tyl­ko-od człowieka
d » daniel defoe » przypadki robinsona crusoewszędziemożnamiećprzy­jaciółza­leży to tyl­kood człowiekawszędzie możnamożna miećmieć przy­jaciółza­leży to tyl­ko od człowiekawszędzie można miećmożna mieć przy­jaciółwszędzie można mieć przy­jaciół

Mieć wielu przy­jaciół, to nie mieć żadnego. -Arystoteles
mieć-wielu-przy­jaciół-to nie mieć-żadnego
Ludzie mogą mieć przy­jaciół, mężowie sta­nu nie. -Charles de Gaulle
ludzie-mogą-mieć-przy­jaciół-mężowie-sta­nu-nie
Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych. -Cyceron
pow­sta­-py­tanie-czy-kiedy­kol­wiek-na­ży-przedkładać-no­wych-przy­jaciół-nad-starych
Tra­cimy przy­jaciół, gdy od­kry­wają oni w nas ta­len­ty, które dotąd przy­pisy­wali tyl­ko sobie. -Zdzisław Kałędkiewicz
tra­cimy-przy­jaciół-gdy-od­kry­wają-oni-w nas-­len­ty-które-dotąd-przy­pisy­wali-tyl­ko-sobie
Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
Przy­jaciół i niep­rzy­jaciół trze­ba sądzić jed­na­kową miarą. -Menander
przy­jaciół-i niep­rzy­jaciół-trze­ba-sądzić-jed­na­kową-miarą