Wszechświat ma właśnie tyle punktów centralnych, ile w nim żywych istot. Każdy z nas – jest osią świata i świat rozpada się na kawałki, gdy człowiek słyszy syknięcie: Jesteście aresztowani!


wszechświat-właśnie-tyle-punktów-centralnych-ile-w-nim-żywych-istot-każdy-z-nas-jest-osią-świata-i-świat-rozpada-ę-na-kawałki-gdy
aleksander sołżenicynwszechświatwłaśnietylepunktówcentralnychilenimżywychistotkażdynasjestosiąświataświatrozpadasięnakawałkigdyczłowieksłyszysyknięciejesteściearesztowaniwszechświat mama właśniewłaśnie tyletyle punktówpunktów centralnychile ww nimnim żywychżywych istotkażdy zz nasnas –– jestjest osiąosią świataświata ii światświat rozpadarozpada sięsię nana kawałkigdy człowiekczłowiek słyszysłyszy syknięciejesteście aresztowaniwszechświat ma właśniema właśnie tylewłaśnie tyle punktówtyle punktów centralnychile w nimw nim żywychnim żywych istotkażdy z nasz nas –nas – jest– jest osiąjest osią świataosią świata iświata i świati świat rozpadaświat rozpada sięrozpada się nasię na kawałkigdy człowiek słyszyczłowiek słyszy syknięcie

Świat ma dla człowieka tyle znaczenia, ile człowiek sam zdoła ze świata wydobyć.Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźnie.Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie.Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie.Każdy człowiek jest wart o połowę mniej, niż się samemu wydaje i wart dwa razy tyle, ile przyznaje mu ogół.