Wszelka miłość do cudzej żony jest haniebna; a w miłości do własnej żony należy zachowywać umiar; cudzołoży, kto zbyt gorąco kocha swoją małżonkę.


wszelka-miłość-do-cudzej-żony-jest-haniebna-a-w-miłoś-do-własnej-żony-należy-zachowywać-umiar-cudzołoży-kto-zbyt-gorąco-kocha-swoją
hieronim Śwwszelkamiłośćdocudzejżonyjesthaniebnamiłościwłasnejnależyzachowywaćumiarcudzołożyktozbytgorącokochaswojąmałżonkęwszelka miłośćmiłość dodo cudzejcudzej żonyżony jestjest haniebnaw miłościmiłości dodo własnejwłasnej żonyżony należynależy zachowywaćzachowywać umiarkto zbytzbyt gorącogorąco kochakocha swojąswoją małżonkęwszelka miłość domiłość do cudzejdo cudzej żonycudzej żony jestżony jest haniebnaa w miłościw miłości domiłości do własnejdo własnej żonywłasnej żony należyżony należy zachowywaćnależy zachowywać umiarkto zbyt gorącozbyt gorąco kochagorąco kocha swojąkocha swoją małżonkęwszelka miłość do cudzejmiłość do cudzej żonydo cudzej żony jestcudzej żony jest haniebnaa w miłości dow miłości do własnejmiłości do własnej żonydo własnej żony należywłasnej żony należy zachowywaćżony należy zachowywać umiarkto zbyt gorąco kochazbyt gorąco kocha swojągorąco kocha swoją małżonkęwszelka miłość do cudzej żonymiłość do cudzej żony jestdo cudzej żony jest haniebnaa w miłości do własnejw miłości do własnej żonymiłości do własnej żony należydo własnej żony należy zachowywaćwłasnej żony należy zachowywać umiarkto zbyt gorąco kocha swojązbyt gorąco kocha swoją małżonkę

Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało!Do cudzej żony diabeł łyżkę miodu przykłada....ska­cowa­ny i spragniony... obok cudzej żony...Bogactwem żony jest mąż, co ją kocha.Są mężczyźni, których żony nap­rawdę nie wiedzą, cze­go chcą. In­nych żony, nies­te­ty, wiedzą.Są mężczyźni, których żony naprawdę nie wiedzą, czego chcą. Innych żony, niestety, wiedzą.