Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem.


wszelkie-dobro-jest-pożyczką-od-boga-za-którą-będziemy-kiedyś-odpowiadać-z-której-będziemy-ę-rozliczać-przed-bogiem
joseph ratzingerwszelkiedobrojestpożyczkąodbogazaktórąbędziemykiedyśodpowiadaćktórejsięrozliczaćprzedbogiemwszelkie dobrodobro jestjest pożyczkąpożyczką odod bogaza którąktórą będziemybędziemy kiedyśkiedyś odpowiadaćz którejktórej będziemybędziemy sięsię rozliczaćrozliczać przedprzed bogiemwszelkie dobro jestdobro jest pożyczkąjest pożyczką odpożyczką od bogaza którą będziemyktórą będziemy kiedyśbędziemy kiedyś odpowiadaćz której będziemyktórej będziemy siębędziemy się rozliczaćsię rozliczać przedrozliczać przed bogiemwszelkie dobro jest pożyczkądobro jest pożyczką odjest pożyczką od bogaza którą będziemy kiedyśktórą będziemy kiedyś odpowiadaćz której będziemy sięktórej będziemy się rozliczaćbędziemy się rozliczać przedsię rozliczać przed bogiemwszelkie dobro jest pożyczką oddobro jest pożyczką od bogaza którą będziemy kiedyś odpowiadaćz której będziemy się rozliczaćktórej będziemy się rozliczać przedbędziemy się rozliczać przed bogiem

Wkrótce będziemy parą starych, pomarszczonych stworzeń. Nie szkodzi - im brzydsi będziemy w oczach innych, tym piękniejsi będziemy dla siebie nawzajem. -George Eliot
wkrótce-będziemy-ą-starych-pomarszczonych-stworzeń-nie-szkodzi-im-brzydsi-będziemy-w-oczach-innych-tym-piękniejsi-będziemy-dla-siebie
Kiedy odej­dziemy Będziemy pa­miętać Czas spędzo­ny ze sobą I cho­ciaż nasze życie się zmieni, Nieważne... Ciągle będziemy przy­jaciółmi na zawsze... -opuszczona
kiedy-odej­dziemy-będziemy-pa­mięć-czas-spędzo­ny-ze sobą-i-cho­ciaż-nasze-życie ę-zmieni-nieważne-ciągle-będziemy
Nie będziemy dobrzy, jeżeli nie będziemy się starali być jeszcze lepszymi. -Gottfried Keller
nie-będziemy-dobrzy-żeli-nie-będziemy-ę-starali-być-jeszcze-lepszymi
Drżę przed Bogiem, następnie przed człowiekiem, który się Boga nie boi. -Bertrand Saadi z Szirazu
drżę-przed-bogiem-następnie-przed-człowiekiem-który-ę-boga-nie-boi
Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami. -Richard Carlson
jeżeli-będziemy-mądrze-wybierać-między-tym-o-co-warto-walczyć-a-tym-co-nie-znaczenia-o-wiele-częściej-będziemy-wygrywali-naprawdę-ważne