Wszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwo; dlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu ptaków? 


wszys­cy-chcą-ro­zumieć-­lar­stwo-dlacze­go-nie próbują-ro­zumieć-śpiewu-ptaków 
pablo ruiz picassowszys­cychcąro­zumiećma­lar­stwodlacze­gonie próbująśpiewuptaków wszys­cy chcąchcą ro­zumiećro­zumieć ma­lar­stwodlacze­go nie próbująnie próbują ro­zumiećro­zumieć śpiewuwszys­cy chcą ro­zumiećchcą ro­zumieć ma­lar­stwodlacze­go nie próbują ro­zumiećnie próbują ro­zumieć śpiewuwszys­cy chcą ro­zumieć ma­lar­stwodlacze­go nie próbują ro­zumieć śpiewu

Wszyscy chcą rozumieć malarstwo; dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków?Wszyscy chcą rozumieć malarstwo, dlaczego nie próbują rozumieć śpiewu ptaków.Poez­ja to mówiące ma­lar­stwo,a ma­lar­stwo-mil­cząca poezja Bunt wy­nika z te­go, że nie znasz życia. Bun­tu­jesz się prze­ciw­ko te­mu, co zauważasz i cze­go nie pot­ra­fisz zro­zumieć. Kiedy zaczy­nasz Wszys­tko ro­zumieć, mówisz: „Aha!” i masz siedem­dziesiąt lat. Nie chcę dożyć mo­men­tu, kiedy w moim życiu wszys­tko będzie jasne.Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia.Le­piej zro­zumieć mało, niż zro­zumieć źle.