Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie.


wszys­cy-chcieli-pełne­go-od­da­nia-całego-człowieka-pra­ca-chorzy-rodzi­na-a życie-było-krótkie-cza­sem w godzi­nach-zmęcze­nia
m » sándor márai » magiawszys­cychcielipełne­good­da­niacałegoczłowiekapra­cachorzyrodzi­naa życiebyłokrótkiecza­sem w godzi­nachzmęcze­niaze zdzi­wieniemob­serwo­wałjak bar­dzo sięjużroz­trwo­niłojak bar­dzoprze­leciałożyciewszys­cy chcielichcieli pełne­gopełne­go od­da­niacałego człowiekaa życie byłobyło krótkieze zdzi­wieniem ob­serwo­wałjak bar­dzo się jużjuż roz­trwo­niłojak bar­dzo prze­leciałoprze­leciało życiewszys­cy chcieli pełne­gochcieli pełne­go od­da­niaa życie było krótkiejak bar­dzo się już roz­trwo­niłojak bar­dzo prze­leciało życie

Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła. -Maria Dąbrowska
twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą