Wszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su, żyjący­mi w ścianach czasu.


wszys­cy-jes­teśmy-kon­struk­to­rami-włas­ne­go-lo­su-żyjący­mi-w ścianach-czasu
henry wadsworth longfellowwszys­cyjes­teśmykon­struk­to­ramiwłas­ne­golo­sużyjący­miw ścianachczasuwszys­cy jes­teśmyjes­teśmy kon­struk­to­ramikon­struk­to­rami włas­ne­gowłas­ne­go lo­sużyjący­mi w ścianachw ścianach czasuwszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­ramijes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­gokon­struk­to­rami włas­ne­go lo­sużyjący­mi w ścianach czasuwszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­gojes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­suwszys­cy jes­teśmy kon­struk­to­rami włas­ne­go lo­su

Z ko­bieta­mi często jest jak z kon­struk­to­rami aut, próbując nap­ra­wić ideał tworzą kom­pletną beznadzieje.No­simy duszę i jes­teśmy niesieni przez duszę, której nie zna­my. Kiedy nieroz­wi­nięta za­gad­ka sta­je na dwóch no­gach, przychodzi nasza ko­lej. Ob­ra­zy ze snu, które sa­me siebie szczy­pią w ra­mię, nie budząc się przy tym, to my. Bo my jes­teśmy za­gadką, której nikt nie zga­duje. To my jes­teśmy baśnią zam­kniętą we włas­nym ob­ra­zie. To my jes­teśmy tym, co idzie, nie dochodząc do jasności.Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła.Dla ciebie jes­tem ateistą, dla Bo­ga - kon­struk­tywną opozycją.Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat.Bo życie to teatr, a my jes­teśmy tyl­ko ak­to­rami, którzy cza­sem za­pomi­nają jaką grają rolę.