Wszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny. Niektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleni.


wszys­cy-jes­teśmy-ule­pieni-z tej ­mej-gli­ny-niektórzy jed­nak-zos­­li-­piej-wypaleni
kazimierz chyławszys­cyjes­teśmyule­pieniz tej sa­mejgli­nyniektórzy jed­nakzos­ta­lile­piejwypaleniwszys­cy jes­teśmyjes­teśmy ule­pieniule­pieni z tej sa­mejz tej sa­mej gli­nyniektórzy jed­nak zos­ta­lizos­ta­li le­piejle­piej wypaleniwszys­cy jes­teśmy ule­pienijes­teśmy ule­pieni z tej sa­mejule­pieni z tej sa­mej gli­nyniektórzy jed­nak zos­ta­li le­piejzos­ta­li le­piej wypaleniwszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mejjes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­nyniektórzy jed­nak zos­ta­li le­piej wypaleniwszys­cy jes­teśmy ule­pieni z tej sa­mej gli­ny

Przyszłość jest ule­piona z tej sa­mej gli­ny, co teraźniejszość. -Simone Weil
przyszłość-jest ule­piona-z tej ­mej-gli­ny-co teraźniejszość
Wszyscy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Niektórzy jednak zostali lepiej wypaleni. -Anonim
wszyscy-jesteśmy-ulepieni-z-tej-samej-gliny-niektórzy-jednak-zostali-lepiej-wypaleni
Zos­ta­wionym na pas­twie lo­su nie jest dob­rze, by­wa jed­nak le­piej niż niektórym na ludzkiej łas­ce. Z cyk­lu po­wieści
zos­­wionym-na ­twie-lo­su-nie jest dob­rze-by­wa-jed­nak-­piej-ż-niektórym-na ludzkiej-łas­-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
- Zacze­kaj! - za­wołała - Nie zos­ta­wiaj nas samych. - Wszys­cy jes­teśmy sa­mi - mruknął. -Ulysses Moore
 zacze­kaj- za­wołała- nie-zos­­wiaj-nas-samych-wszys­cy-jes­teśmy-­mi- mruknął